Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημόσιου τομέα έτους 2022

Υπουργείο Εσωτερικών
Α’ ΦΑΣΗ – Υποβολή Αιτήσεων Προγραμματισμού Προσλήψεων: από 05 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 2021

Στο πρώτο στάδιο, οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό, είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.

Β΄ ΦΑΣΗ – Στάδιο ελέγχου και έγκρισης αιτήσεων: από 19 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2021

Στο δεύτερο στάδιο, τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται οι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, που δεν θα υποβληθούν σε έλεγχο από το οικείο Υπουργείο).

Οι αιτούμενες, προς πλήρωση, κενές θέσεις της υπηρεσίας ή του φορέα θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι, στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022, μπορούν να συμπεριληφθούν θέσεις για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα κάλυψή τους από ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021. Οι εν λόγω θέσεις έχουν ήδη αποδεσμευθεί από τα οικεία ψηφιακά οργανογράμματα από το Υπουργείο Εσωτερικών.


Αναλυτικά, η Εγκύκλιος: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email