Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Παραρτήματος Α, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής\Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ (ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, οι υπόχρεοι φορείς θα αποτυπώσουν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, τις εκτιμήσεις τους για το έτος 2020, καθώς και τις προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2021 – 2024. Μετά από επεξεργασία των πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2021 – 2024.

Εξαρχής επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν αποκλειστικά τη συμβολή τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2021-2024. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2021 και 2022 θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

Πηγή: https://www.ypes.gr/

 

Share