Καταβολή ατομικών οφειλέιων στις Δ.Ο.Υ. μέσω Taxisnet με κάρτες πληρωμής (απόφαση Α.Α.Δ.Ε.)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίωνσε ότι η καταβολή των ατιμικών οφειλών στις Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με την χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής Taxisnet.
Παρακάτω η απόφαση της Α.Α.Δ.Ε.:
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών με την Φορολογική Διοίκηση, αναβάθμισης των παρεχομένων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και μείωσης της γραφειοκρατίας και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Τον καθορισμό τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με την χρήση καρτών πληρωμών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:
Άρθρο:
Η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών (φυσικών και μ η προσώπων) δύναται να διενεργείται με τη χρήση καρτών πληρωμών, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Taxisnet στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. Ο χρήστης επιλέγει την οφειλή ή τις οφειλές που επιθυμεί να πληρώσει και προσδιορίζει το ακριβές ποσό καταβολής για αυτές.
Η συναλλαγή ολοκληρώνεται στο διαδικτυακό περιβάλλον της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.. Η Α.Α.Δ.Ε. δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία της κάρτας, όπως τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης και τον αριθμό ασφάλειάς της.

Share