Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης – Διοικητικής Ανασυγκρότησης για παράταση έναρξης ισχύος του Ν4440/2016, Άρθρο 24 σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4440/2016 αντικαταστάθηκε το άρθρο 12 του ν. 3979/2011 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση» με το οποίο προβλέπεται η έκδοση και διακίνηση πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων με την υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας. Προβλέπεται ότι μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας καμία πράξη ή απόφαση που εκδίδεται κατά παράβαση των ανωτέρω δε θα εκτελείται.

Με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 30η Ιουνίου 2017 με αριθμό φύλλου 2254/Β’ αποφασίστηκε η «Παράταση έναρξης ισχύος της ημερομηνίας έναρξης της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων για το σύνολο των Υπουργείων» έως την 1η Ιανουαρίου του 2018. Για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ΟΤΑ Ά και ΄Β βαθμού «η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού καθορίζεται με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου του 2018».

Τέλος, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4440/2016, οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24 του νόμου 4440/2016 για τη διακίνηση των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων και πράξεων μπορούν να κάνουν χρήση του δικού τους Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) έως ότου καταστεί εφικτή η διασύνδεσή αυτού με το κεντρικό Σ.Η.Δ.Ε.

Share