Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού έως και τη Δευτέρα, 7/12/2020

Δεδομένης της παράτασης των περιοριστικών μέτρων, έως τις 7 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629 ΚΥΑ, με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020».

Δείτε, αναλυτικά: ΦΕΚ Β΄5255/28.11.2020.

Με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείο Εσωτερικών, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

Δημόσιες Υπηρεσίες:

  • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  • Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
  • Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
  • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
  • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
  • Συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.
  • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Οι υπάλληλοι, που προσέρχονται στις υπηρεσίες τους για την παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, θα πρέπει να έχουν κατά τη μετακίνησή τους την απαιτούμενη βεβαίωση κίνησης. Η βεβαίωση κίνησης δύναται να εκδοθεί άπαξ για το σύνολο του ως άνω χρονικού διαστήματος, μόνο στην περίπτωση, που ο υπάλληλος δεν θα τελεί ή δεν δύναται να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία για το σύνολο του σχετικού χρονικού διαστήματος.

Αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των
υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια
:

Οι εκλογές, οι οποίες έχουν οριστεί να διεξαχθούν σε ημερομηνία μέχρι και την 7η/12/2020, θα πρέπει να αναβληθούν, με δυνατότητα διεξαγωγής τους μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (για την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θα ακολουθήσει νεότερη Εγκύκλιος).

Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων:

Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων, που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, (π.χ. προσλήψεις, επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων κ.ά.), αυτή διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και διευκρινίζεται ότι το ποσοστό της τηλεργασίας δεν δύναται να είναι μικρότερο του 50%.

Share