Νέα Εγκύκλιος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τη λειτουργία του Δημοσίου, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και με την οποία διευκρινίζονται περιπτώσεις, που αφορούν στη χρήση τηλεργασίας, στις δυνατότητες αδειών ειδικού σκοπού και αλλαγής ωραρίου για τους γονείς, που έχουν παιδιά σε σχολικές μονάδες, οι οποίες έχουν αναστείλει πλήρως τη λειτουργία τους, στην εξυπηρέτηση του κοινού, στον κύκλο κινητικότητας.

Ειδικότερα:

ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτουν, ανά πάσα στιγμή, πλάνο εργασιών, που θα αποδεικνύει ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, ενώ θα αναφέρει και τους εργαζόμενους, που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. Για την τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης θα διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό τηλεργασίας δεν δύναται να είναι, υπό τις παρούσες επιδημιολογικές συνθήκες, σε καμία περίπτωση μικρότερο του 50% και θα πρέπει να τηρούνται οι βασικοί υγειονομικοί κανόνες: τήρηση απόστασης του 1,5 μέτρου, υποχρεωτική χρήση μάσκας και αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού εντός του ίδιου χώρου εργασίας.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι η προστασία των ομάδων αυξημένου κινδύνου, με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας -όπου είναι εφικτό- αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Σε ό,τι αφορά στους γονείς, είναι σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις οποίες προβλέπεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η χορήγηση στους γονείς υπαλλήλους άδειας ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές και υπό τις συνθήκες της πανδημίας, οι οποίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη πλέον τη χορήγηση αδειών λόγω εξάντλησης αυτών, οι Υπηρεσίες θα προβαίνουν, εφόσον το επιθυμεί ο υπάλληλος γονέας, στην κατά προτεραιότητα παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει των καθηκόντων, που ασκεί ο/η υπάλληλος ή στην εκ περιτροπής παροχή εργασίας. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να παρέχουν την εργασία τους σε ωράριο διαφορετικό από το παγίως προβλεπόμενο, εφόσον αυτό συνάδει τόσο με την προστασία των τέκνων όσο και με την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας υπηρεσίας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (Αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που παρέχει η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Στις υπηρεσίες το κοινό εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν, με σχετικές αναρτήσεις στις ιστοσελίδες ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, να ενημερώνουν τους πολίτες για τη δυνατότητα επικοινωνίας σε συγκεκριμένα τηλέφωνα και σε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού.

ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στην ιστοσελίδα της «απογραφής» θα αναρτώνται περιοδικά ενημερώσεις για την εξέλιξη της διαδικασίας του Κύκλου Κινητικότητας, προκειμένου να επιτυγχάνεται άμεση ενημέρωση.

Για την ανάρτηση των εγκεκριμένων θέσεων και την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τον τρέχοντα κύκλο έτους 2020 θα ακολουθήσει σχετική Εγκύκλιος.

Μέχρι στιγμής η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτημάτων από τους φορείς.

Πηγή: ypes.gr

Share