Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων

Νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των Δημοσίων Συμβάσεων

Κατατέθηκε τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, στη Βουλή των Ελλήνων, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές». Το Νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές Μαρτίου.

Ενδεικτικά:

  • Μειώνεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ που ισχύει σήμερα, η εκτιμώμενη αξία δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική, από τις αναθέτουσες αρχές, η χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

Εξειδικεύονται οι λόγοι, υπέρ των οποίων επιβάλλεται η κράτηση ύψους 0,02% στις συμβάσεις για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και οι κατά περίπτωση δικαιούχοι αυτής.

  • Αυξάνεται σε άνω των 2.500 ευρώ, από 1.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, το ύψος της εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων για τις οποίες συλλέγονται, γίνεται επεξεργασία και δημοσιοποιούνται στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

  • Επικαιροποιείται η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για να είναι επιτρεπτή η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000 ευρώ, αντί των 20.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., που ισχύει σήμερα κ.λπ.).

Θεσπίζεται διαδικασία για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων, μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικών Αγορών (Σ.Η.Α.).

Τίθεται ανώτατο όριο (0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης) επί της αμοιβής εξειδικευμένων συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, στους οποίους δύναται να ανατεθεί συγκεκριμένο έργο, κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων ή συμβάσεων παραχώρησης έργων ή συμβάσεων έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης των 30.000.000 ευρώ κ.λπ.

Δείτε, αναλυτικά, το νομοθετικό πλαίσιο πατώντας ΕΔΩ.

Πηγή: hellenicparliament.gr

Share