Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Υπουργείο Εσωτερικών

Με σχετικές Εγκυκλίους, καθορίζεται μία ενιαία δομή αποτύπωσης των εσόδων και των εξόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων (ΝΠΙΔ) στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, τόσο σε επίπεδο μηνιαίων αναφορών όσο και ως προς τα σχέδια προϋπολογισμών, που υποβάλλονται στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου, για τη διατύπωση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο της μη ορθής αποτύπωσης ορισμένων κατηγοριών εσόδων, δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 81639 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, με οδηγίες για διόρθωση των στοιχείων.

Οι υποδείξεις αυτές αφορούν:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΟΡΘΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Α. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»«Α1 – Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)»
Β. «Βοήθεια στο Σπίτι»«Α5.01 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό»
Γ. «Α5.01 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό»«Α2.Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ»
Δ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ«Α5β – Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε.».

Στην κατηγορία «Α6. Λοιπά έσοδα» αποτυπώνονται τα έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων, οι επιστροφές χρημάτων, τα έσοδα από δωρεές και κληρονομιές.

Οι εισπράξεις από έσοδα, που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένων και των επιχορηγήσεων, ανεξαρτήτως από που προέρχονται, αποτυπώνονται στην κατηγορία όπου καταγράφεται και το έσοδο του τρέχοντος έτους.

Η διαδικασία ελέγχου και διορθώσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο, μέχρι τις 20.12.2020.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email