Οδηγίες υλοποίησης του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020

Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εξέδωσε, με Εγκύκλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για την πραγμάτωση των επόμενων σταδίων του παρόντος Κύκλου Κινητικότητας, απαιτούνται:

  • Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης από τους Φορείς Προέλευσης

Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται από την «Υπηρεσία Κινητικότητας» του φορέα προέλευσης, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων απόσπασης ή μετάταξης.

Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  • Έλεγχος Αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής

Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης, οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» θα πρέπει να ενημερώσουν τις αιτήσεις των υποψηφίων.

Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους έως την 31η Ιανουαρίου 2021.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει, εντός τριών (3) ημερών, τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του.

Σε περίπτωση που, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση, ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των προϋποθέσεων, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές όργανο του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στον σύνδεσμο, που ακολουθεί: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του ΕΣΚ

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email