Οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών συνιστά, λειτουργικά, μέρος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 5123/19.11.2020) η υπ’ Αριθμ. 32066 ΕΞ 2020 ΚΥΑ των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας, με τίτλο: «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)».

Σκοπός του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών είναι η καταγραφή και λεπτομερής προβολή των φυσικών και ψηφιακών διοικητικών διαδικασιών των Δημόσιων φορέων και υπηρεσιών, καθώς και η συνεχής επικαιροποίησή τους, προκειμένου να υφίσταται ένα μοναδικό σημείο αναφοράς, από το οποίο αντλείται αξιόπιστη και έγκυρη πληροφορία, κάθε φορά, για το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτόν οι διοικητικές διαδικασίες καθίστανται διαφανείς, νομικά τεκμηριωμένες, ορθά και ενιαία δομημένες, επιτρέποντας την εύκολη αναζήτηση και τον εντοπισμό τους, τη μελέτη ανασχεδιασμού τους και τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων βελτίωσής τους.

Το Ε.Μ.Δ. περιλαμβάνει:

(α) Πλήρη κατάλογο των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών.

(β) Αναλυτική πληροφόρηση για τα επί μέρους πεδία κάθε διοικητικής διαδικασίας.

(γ) Πλατφόρμα υποβολής αναφορών – προτάσεων.

Μέσω της πλατφόρμας του Ε.Μ.Δ. κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αναφορά στις περιπτώσεις διαπίστωσης απόκλισης, κατά την εκτέλεση μίας διαδικασίας, από τον τυποποιημένο τρόπο προβολής της στο Ε.Μ.Δ.. Στην εν λόγω αναφορά κατονομάζεται ο συγκεκριμένος φορέας και εφαρμόζεται η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία (άρθρο 9 της παρούσας απόφασης).

Υπόχρεοι φορείς για την καταχώριση των διοικητικών διαδικασιών

Υπόχρεοι για την καταχώριση διοικητικών διαδικασιών στο Ε.Μ.Δ. είναι:

  • Οι φορείς, που έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα επί των διαδικασιών που καταχωρίζονται, ήτοι οι φορείς που εκδίδουν τη σχετική νομοθεσία ή τις κανονιστικές πράξεις, που καθορίζουν τα βήματα και τους όρους διεκπεραίωσης των εν λόγω διοικητικών διαδικασιών.
  • Οι φορείς, που έχουν εφαρμοστική αρμοδιότητα, ήτοι οι φορείς που έχουν εκ του νόμου την υποχρέωση διεκπεραίωσης των εκάστοτε διαδικασιών μέσω ενεργειών, όπως η συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών, η διαβίβασή τους σε άλλους φορείς, ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η έκδοση πιστοποιητικών, αδειών κ.λπ. συνεπικουρούν τους υπόχρεους φορείς με την παροχή πληροφοριών, όταν τους ζητείται, χωρίς να έχουν δικαίωμα ή υποχρέωση καταχώρισης των διαδικασιών που διεκπεραιώνουν στο Ε.Μ.Δ.
  • Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι εν λόγω φορείς έχουν υποχρέωση να καταχωρούν στο Ε.Μ.Δ., μόνο διαδικασίες, επί των οποίων διατηρούν θεσμική, κατά τόπο αρμοδιότητα.

Για τον ορθότερο συντονισμό των επιμέρους ενεργειών της διαδικασίας καταχώρισης (Άρθρο 6 της παρούσας απόφασης), κάθε υπόχρεος φορέας καλείται να ορίσει χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα Ε.Μ.Δ., οι οποίοι εκ της ιδιότητας και θέσης, που κατέχουν στο φορέα που υπηρετούν, ενασχολούνται με την καταχώριση των διαδικασιών αρμοδιότητάς τους και την έγκριση του περιεχομένου πληροφορίας.

Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής

Η υλοποίηση του Ε.Μ.Δ., διακρίνεται σε δύο (2) περιόδους:

  • Στην Α΄ περίοδο και μέχρι 30/04/2021 ορίζονται οι ρόλοι (Άρθρο 5 της παρούσας απόφασης) και καταχωρούνται οι διοικητικές διαδικασίες των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).
  • Στη Β΄ περίοδο, από 01/03/2021 και μέχρι 30/09/2021, ορίζονται οι ρόλοι (Άρθρο 5 της παρούσας απόφασης) και καταχωρούνται οι διοικητικές διαδικασίες από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, τα ΝΠΔΔ, που δεν ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Δείτε τη σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει:

α) γενικές πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (π.χ. περιεχόμενο, πεδίο εφαρμογής, υπόχρεοι φορείς),

β) τη διαδικασία καταχώρισης διαδικασιών και τα επιμέρους αυτής στάδια,

γ) τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων – ρόλων σε κάθε στάδιο υλοποίησης,

δ) τις άμεσες ενέργειες των υπόχρεων φορέων της Α΄ περιόδου, κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης του ΕΜΔ, που αποτελεί την προπαρασκευαστική φάση.

Share