Ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας ως εργαλείο για τη νόμιμη δράση της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης

Η δράση της δημόσιας διοίκησης ρυθμίζεται από την αρχή νομιμότητας διοικητικής δράσης δηλαδή η δημόσια διοίκηση δρα σύμφωνα με τις νομοθετικές επιταγές, τους κανόνες δικαίου που ψηφίζονται από το νομοθετικό όργανο.

Η βούληση της δημόσιας διοίκησης εκδηλώνεται με διοικητικές πράξεις, ρητές ή τεκμαιρόμενες ή με παραλείψεις.

Η παραγωγή διοικητικών πράξεων ρυθμίζεται από κανόνες δικαίου ώστε να καθίσταται δυνατή η διάκριση των νόμιμων από τις παράνομες.

Η κάθε λειτουργία (νομοθετική, δικαστική, εκτελεστική) της ενιαίας εξουσίας του κράτους παράγει πράξεις σύμφωνα με ορισμένη διαδικασία.

Οι κανόνες που ορίζουν τις προϋποθέσεις της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων συνθέτουν την διοικητική διαδικασία.

Η διοικητική διαδικασία αναφέρεται στους κανόνες που οφείλει να εφαρμόζει η εκτελεστική λειτουργία του κράτους.

Ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας αφορά το διαδικαστικό διοικητικό δίκαιο. Η εφαρμογή του αφορά γενικά τους διοικούμενους είτε έχουν ελληνική ιθαγένεια είτε είναι αλλοδαποί.

Πρόκειται για το Ν. 2690/1999, με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του. Πεδίο εφαρμογής του είναι το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ. Με το άρθρο 7 παρ.1 Ν.4325/2015(ΦΕΚ Α 47/11.5.2015) τα άρθρα 4-7 και το άρθρο 12 εφαρμόζονται αναλόγως στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους κατά 50%, και στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α` του Ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Ο Κώδικας διοικητικής διαδικασίας περιλαμβάνει τις βασικές διατάξεις για την αυτεπάγγελτη δράση της διοίκησης, τις διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους πολίτες και τις προθεσμίες μέσα στις οποίες οφείλει να απαντήσει η διοίκηση, πώς μπορεί αν αντιμετωπίσει η διοίκηση περιπτώσεις απώλειας της αίτησης ή του φακέλου του πολίτη ή τι πρέπει να κάνει η διοίκηση αν ο πολίτης καταθέσει σε αναρμόδια υπηρεσία την αίτησή του. Επίσης, περιλαμβάνει τις βασικές διατάξεις για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης του πολίτη στα διοικητικά έγγραφα καθώς και για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης του πολίτη πριν την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που τον αφορούν. Επιπλέον, περιέχει βασικές διατάξεις για τη συγκρότηση, σύσταση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων της διοίκησης (επιτροπές, συμβούλια κλπ). Αναφέρεται αναλυτικά στο νόμιμο τύπο, περιεχόμενο και αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και στις προϋποθέσεις και συνέπειες της ανάκλησή τους.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο για την ορθή και νόμιμη λειτουργία των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών. Είναι ένα πολύτιμο εγχειρίδιο τόσο για τους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης όσο και για τους πολίτες κατά τη συναλλαγή ή εξυπηρέτησή τους από τους φορείς του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να μελετήσετε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας μέσω του παρακάτω link.

http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/tabid/251/language/el-GR/Default.aspx

 

 

 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email