Παρατάσεις προθεσμιών δηλώσεων εκμισθωτών ακινήτων

ΑΑΔΕ

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 5345/04.12.2020), παρατείνεται, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021, η προθεσμία:

  • Για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών, για μισθώσεις, που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020. Η παράταση αυτή καταλαμβάνει και τις μισθώσεις, που είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
  • Για την υποβολή δήλωσης λύσης της μίσθωσης, σε περίπτωση, που αυτή έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020. Υπενθυμίζεται ότι αν δε δηλωθεί η λύση μέχρι την ως άνω προθεσμία, η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Επίσης, με την ίδια απόφαση παρατείνεται, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, η προθεσμία για την υποβολή «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020, για τους εκμισθωτές, που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων.

Πηγή: aade.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email