Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 84/13.04.2020) | «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 84/13.04.2020): «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Στο ΣΤ Μέρος της ΠΝΠ, περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών και τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού, όπως αυτές διαμορφώνονται στα πλαίσια των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για:

 • Τις προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων.
 • Την απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και από αντίτιμο ανταποδοτικών υπηρεσιών.
 • Την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Τη διανομή υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
 • Τον καθορισμό ωραρίου δημοτικών υπηρεσιών σε δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνδέσμους δήμων και ιδρύματα.
 • Την παρακράτηση επιχορήγησης δήμων.
 • Την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΟΤΑ, αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Τη ρύθμιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ).
 • Τη ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού ΟΤΑ α’ βαθμού.
 • Την αναστολή παρακράτησης δόσεων για δάνεια προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
 • Την παράταση θητείας των μελών των συλλογικών οργάνων Υπουργείων και εποπτευόμενων νομικών προσώπων.
 • Την παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006.
 • Τις αποδοχές και αμοιβές υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Share