Πρόσκληση υποβολής προτάσεων | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους:

 • Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
 • Δήμο Δέλτα (αφορά την Δ.Κ. Καλοχωρίου),
 • Δήμο Θεσσαλονίκης,
 • Δήμο Καλαμαριάς,
 • Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου,
 • Δήμο Νεάπολης – Συκεών,
 • Δήμο Παύλου Μελά,
 • Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη (αφορά την Δ.Ε. Πυλαίας),
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», με τίτλο «Προστασία, Διαχείριση και Αξιοποίηση παράκτιου μετώπου – Αντιπλημμυρική Προστασία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

Η δράση 5α.5 «Αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» περιλαμβάνει:

 • έργα διευθέτησης και αναμόρφωσης κοίτης ρεμάτων, αποκατάστασης της φυσικής ροής και της παροχετευτικότητάς τους,
 • έργα υποστήριξης πρανών και ενίσχυσης/δημιουργίας αναχωμάτων σε περιοχές που εμφανίζονται αδύναμα σημεία.

Η δράση 5α.8 «Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση παράκτιου μετώπου στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» περιλαμβάνει:

 • ενδεικτικά έργα ακτομηχανικής, προστασίας εδαφών από την διάβρωση, που στοχεύουν στην πρόληψη ή την ανακοπή φαινομένων απώλειας εδαφών από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή την καθίζηση της παράκτιας περιοχής,
 • φυσική διαμόρφωση εκβολών ρεμάτων στην θάλασσα, καθαρισμός και απομάκρυνση/διευθέτηση φερτών υλικών και ιζημάτων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 6.000.000,00 €.  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από την 21/10/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 28/02/2020 15:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Αναλυτικά, η Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

Πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4581

Share