Έως 100 δόσεις η ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού

Έως 100 δόσεις η ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ (ΦΕΚ B’ 961/11.03.2021) των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία αφορά στη ρύθμιση οφειλών -νομικών και φυσικών προσώπων- προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει την τμηματική καταβολή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων, από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021, οφειλών των πολιτών προς τους δήμους της χώρας και τα νομικά τους πρόσωπα. Οι οφειλές ρυθμίζονται με εφάπαξ καταβολή ή σε έως εκατό (100) δόσεις, σύμφωνα με τις κλίμακες των ρυθμιζόμενων ποσών, που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του προϊσχύσαντος νόμου 4611/2019.

Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση των οφειλών
  • Οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα, που εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ (βλ. τον σχετικό πίνακα παρακάτω).
  • Τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν μία, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Είναι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
  2. Είναι άνεργοι.
  3. Ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
  4. Είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Παράλληλα, αναμένεται, εντός ημερών, να τεθεί σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να προσφεύγουν για να ρυθμίζουν την οφειλή τους.

Τέλος, όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, για το χρονικό διάστημα, που παρήλθε από την 1η Μαρτίου και μετά, θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση χρειαστεί, ώστε να μην συμπυκνωθεί το χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Δείτε, αναλυτικά: Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share