Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού

Τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 10 του ν. 4625/2019 για τη συγκρότηση και τη λειτουργία, υπό νέα διοίκηση, των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ. Οι διατάξεις αυτές διασφαλίζουν ότι, η πλειοψηφία, προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να λαμβάνονται αποφάσεις που απηχούν τη λαϊκή εντολή.

Κατηγορίες συγκρότησης διοικητικών συμβουλίων:

  • Νομικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) των δήμων: 

Δημοτικά Ιδρύματα, Δηµοτικά Λιμενικά Ταμεία (ΝΠΔΔ βάσει των άρ. 239-240 του ΚΔΚ), Σχολικές επιτροπές.

  • Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των δήμων (αρ. 252 ΚΔΚ):

Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ (άρ. 254 κ.ε. ΚΔΚ), Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες (μονομετοχικές), Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ.

Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται θέµατα διοίκησης των Διαδηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων που, για πρώτη φορά, προβλέπονται, με βάση τον ν. 4600/2019, σε αντιστοιχία µε ό,τι προβλέπεται για τις υφιστάμενες διαδημοτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις των ΔΕΥΑ, οι διατάξεις για τα διοικητικά συµβούλια των οποίων αναρρυθμίζονται.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πηγή: https://www.kedke.gr/el/index.php

Share