Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 του ν. 3852/2010)

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4623/2019 (Α΄134) επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του ν.3852/2010 (Α΄87), με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

H παρούσα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ παρουσιάζει βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη και εν γένει τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού και περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές:

  • Διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη
  1. Πράξη Προκήρυξης
  2. Πρόσκληση  Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
  3. Διαδικασία λήψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
  • Αρμοδιότητες Συμπαραστάτη
  1. Διαμεσολάβηση – Διερεύνηση καταγγελιών, 
  2. Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης
  3. Υποβολή ειδικών προτάσεων
  • Καταστατική θέση Συμπαραστάτη

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

 

 

Share