Κατάρτιση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) – Νόμος 4784/2021

ΣΒΑΚ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4784 (ΦΕΚ Α’ 40/16.03.2021), με τον οποίον θεσπίζεται το πλαίσιο κατάρτισης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) και καθορίζονται οι διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των Σ.Β.Α.Κ., με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Στην έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. υποχρεούνται, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου:

 • Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) κατοίκων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη γενική απογραφή πληθυσμού.
 • Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού κατοίκων, εφόσον εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).
 • Το σύνολο των ΟΤΑ β’ βαθμού.

Σκοπός των Σ.Β.Α.Κ. είναι η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών με αποτελεσματική αξιοποίηση του αστικού χώρου, των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών μέσω:

 • Της ενίσχυσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς.
 • Της προώθησης των ήπιων τρόπων μετακίνησης, και ιδιαίτερα των μη μηχανοκίνητων, όπως πεζή, του ποδηλάτου και των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).
 • Της εξασφάλισης της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και προστασίας στο δίκτυο μεταφορών για τους χρήστες, με μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα.
 • Της προαγωγής της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ευάλωτων χρηστών της οδού, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων.
 • Της μείωσης της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, κυρίως ιδιωτικής χρήσης.
 • Της προώθησης της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών.
 • Της καλύτερης διαχείρισης της πρόσβασης των οχημάτων διανομής.
 • Της οργάνωσης της στάθμευσης.
 • Της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της χρήσης του οδικού δικτύου, την υποστήριξη της συνδυασμένης χρήσης των μέσων μεταφοράς και τον σχεδιασμό των αστικών μεταφορών.

Δείτε, αναλυτικά: Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις

Share