Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Νομοσχέδιο

Νομοσχέδιο για Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου των διαδικασιών στο εσωτερικό κάθε φορέα με την ανάπτυξη δικλείδων ασφαλείας, που θα διασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από κάθε Δημόσιο φορέα προς τους Έλληνες πολίτες.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Σκοπός είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στη λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας στο εσωτερικό κάθε φορέα και να επιτευχθούν οι στόχοι του, βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τις προβλέψεις του ν. 4622/2019 (Α΄133).

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Μαρτίου 2021.

Πηγή: http://www.opengov.gr/ypes/?p=7492

Δείτε, επίσης: Ελεγκτικό Συνέδριο | Με απόφαση της ολομέλειας ορίζεται η διαδικασία ελέγχου της εφαρμογής συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ΟΤΑ και λοιπούς Φορείς της δικαιοδοσίας του

Share