Τροπολογία του ΥΠ.ΟΙΚ. | Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας – Αδήλωτα τετραγωνικά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας, παρατείνονται οι διαδικασίες προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας και η προθεσμία για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/03/2021, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων.

Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

Οι προθεσμίες αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων, που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η/03/2021.

Δείτε την Τροπολογία, πατώντας ΕΔΩ.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email