Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας | Τί ισχύει για τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

O Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος, προχώρησε στην έκδοση εξ επείγουσας Εγκυκλίου ώστε να ενημερώσει για την τροποποίηση των διατάξεων, αναφορικά με την κινητικότητα των δημόσιων υπαλλήλων, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, αναφορές για τις ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου που αφορούν τις αποσπάσεις – μετατάξεις των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  • Για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α’ βαθμού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου, για τον διορισμό, οργάνου. Η υπηρεσία υποδοχής οφείλει να απασχολήσει τον αποσπασμένο ή μεταταγμένο σε αυτήν υπάλληλο αποκλειστικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  • Το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α’ βαθμού.
  • Η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων επιτρέπεται μετά την πάροδο διετίας από τον διορισμό ή την πρόσληψη. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη πριν την πάροδο της διετίας από τον διορισμό ή την πρόσληψη, εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α’ βαθμού. Διευκρινίζεται και εν προκειμένω ότι η αμοιβαία μετάταξη προ της παρόδου διετίας από τον διορισμό ή την πρόσληψη των υπηρετούντων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α΄ βαθμού, θα πραγματοποιηθεί και πάλι αποκλειστικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  • Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται από την «Υπηρεσία Κινητικότητας» του φορέα προέλευσης για το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης (ποσοστό πλήρωσης θέσεων του κλάδου στον φορέα, συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από διορισμό/προηγούμενη μετάταξη κτλ). Στην περίπτωση που ο φορέας προέλευσης είναι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και απαιτείται η γνώμη, κατά περίπτωση απλή ή σύμφωνη του αρμόδιου, για διορισμό, οργάνου, αυτή θα καταχωρίζεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις».

Αναλυτικά, η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

 

Share