Τροποποίηση διατάξεων για τον τρέχοντα Κύκλο Κινητικότητας 2020

Τροποποιήσεις διατάξεων για τον τρέχοντα Κύκλο Κινητικότητας 2020

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /736/2232 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφορά στην τροποποίηση διατάξεων των ν. 4440/2016 – ν. 4781/2021 (Α΄ 31) για τον Κύκλο Κινητικότητας 2020.

Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων – Κάλυψη ποσοστού 65%

Επιλύεται, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, το πρόβλημα που ανακύπτει κατά την τελική φάση βεβαίωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων σχετικά με την κάλυψη του ποσοστού 65% του κλάδου στον οποίον ανήκει ο υπάλληλος, ο οποίος έχει επιλεγεί προς μετακίνηση.

«Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης, σε περίπτωση που συγκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή για το σύνολο των συγκρινόμενων υπαλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις πράγμασι τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται για όσους μόνο υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να μετακινηθούν κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του φορέα προέλευσης».

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του κύκλου κινητικότητας 2020 –
Επανέλεγχος ποσοστού κάλυψης του οικείου κλάδου
  • Έως και τη Δευτέρα, 08/03/2021, θα πρέπει οι φορείς υποδοχής να έχουν εκδώσει τις αποφάσεις απόσπασης και να έχουν δημοσιευτεί οι αποφάσεις μετάταξης ή να έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και να έχουν λάβει κωδικό αριθμό δημοσίευσης.
  • Αποκλειστικά για τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας 2020 εισάγεται μία μεταβατική ρύθμιση για τους υπαλλήλους, που ανήκουν οργανικά σε δήμους (ΟΤΑ α΄ βαθμού), σύμφωνα με την οποία:

Για τους δήμους, με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους, και για τους νησιωτικούς δήμους, με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους, το προβλεπόμενο στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου, κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης μετακίνησης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 80%.

Μέχρι και την Τετάρτη 03/03/2021, οι αρμόδιες υπηρεσίες προέλευσης των υπαλλήλων, που ανήκουν οργανικά σε δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους ή σε νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους, πρέπει να επανελέγξουν τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής βάσει του νεότερου προβλεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικείου κλάδου (80%).

Αναλυτικά, η Εγκύκλιος: Τροποποίηση διατάξεων ν. 4440/2016 – ν. 4781/2021 (Α΄ 31)

Share