ΥΠΕΝ – Πράσινο Ταμείο | «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019»

Το Πράσινο Ταμείο, ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων δυνάμει του Ν.3889/10, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την «απόκτηση, μέσω απαλλοτρίωσης, ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως Κοινόχρηστοι Χώροι», όπως προβλέπεται στην περ. η παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17.

Σκοπός του προγράμματος με τίτλο  «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019», προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς Κοινόχρηστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας.

Τα αιτήματα των Ο.Τ.Α. αφορούν ώριμες απαλλοτριώσεις σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο.

Οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην υπηρεσία 30η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2020 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων).

Πηγή: http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/

Share