Υποβολή σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2022 – 2025

Υπουργείο Εσωτερικών

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74 /οικ.2775 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 – 2025».

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέπτυξε ηλεκτρονική εφαρμογή και για τον Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων, με στόχο τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Η εφαρμογή έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων, που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Σχεδίων (από 03/03/2021 έως 17/03/2021), οι φορείς θα υποβάλουν τα σχέδιά τους προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα σχέδιά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.
  • Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Σχεδίων (από 18/03/2021 έως 31/03/2021), τα Υπουργεία συλλέγουν τα υποβληθέντα σχέδια και τα προωθούν στο ΥΠ.ΕΣ.. Κατά τη φάση αυτή θα μπορούν να επεξεργαστούν τα σχέδια, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες σε συνεργασία με τον φορέα υποβολής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του, τις δημοσιονομικές συνθήκες και τις κείμενες διατάξεις (εξαιρούνται τα σχέδια των Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών).

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email