Υποστήριξη αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προς υποστήριξη των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων, έχει, έως σήμερα, προβεί στην έκδοση:

  • Εικοσιπέντε (25) Κατευθυντηρίων Οδηγιών (οι οποίες έχουν αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής).
  • Προτύπων Τευχών (τα οποία επικαιροποιούνται, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο) για την ανάθεση συμβάσεων έργων και την ανάθεση συμβάσεων μελετών.
  • Σειρά υποδειγμάτων διακηρύξεων για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, αλλά και ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων του ν.4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).
  • Τεχνικών Οδηγιών, με στόχο την εξοικείωση των αναθετουσών αρχών τόσο σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης όσο και ως προς τη χρήση τεχνικών για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων.
  • Οριζόντιων διευκρινιστικών, ενημερωτικών εγγράφων και οδηγιών για επίκαιρα θέματα, που αντιμετωπίζουν οι αναθέτουσες αρχές, όπως, ενδεικτικά, για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, για την επιβολή και απόδοση της κράτησης ποσοστού 2,5‰, υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., για ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν σε διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών υγρών καυσίμων λιπαντικών, για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σε διαγωνιστικές διαδικασίες σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης κ.λπ..
  • Συμβουλών σε συγκεκριμένα ερωτήματα ως προς την ορθή εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων. Ενδεικτικά, αναφέρονται ζητήματα σχετικά με συμφωνίες – πλαίσιο και τη σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων, τη συνεργασία φορέων του Δημοσίου, την υπαγωγή φορέων στην έννοια της αναθέτουσας αρχής (Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου) κ.ά..

Δείτε την Εγκύκλιο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., πατώντας ΕΔΩ.

Share