ΥΠ.ΕΣ. | Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στην παρ. 15 του αρ. 1 «Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού» της υπ. αριθμ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης», ορίζεται ότι:

«Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις για τις οποίες συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παραγραφής, αυτές δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του δήμου, αλλά θα πρέπει τα αρμόδια όργανα του τελευταίου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαγραφή τους».

Ανάλογη διατύπωση απαντάται και στην παρ. 7 του αρ. 1 της υπ. αριθμ. 55907/29-7-2019 ΚΥΑ με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020».

Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εκκαθαρίσει το υπάρχον απόθεμα ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους μέχρι το τέλος του έτους, η διαγραφή των παραγεγραμμένων υποχρεώσεων είναι επιβεβλημένη. Η συνέχιση της εγγραφής τους στον προϋπολογισμό, έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται εσφαλμένα δαπάνες, οι οποίες ως μη κανονικές, δεν είναι δυνατόν να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν, καθιστώντας αδύνατη την μείωση των υποχρεώσεων και την υλοποίηση της δέσμευσης της χώρας μας, ως προς το βαθμό που βεβαίως αναλογεί στον υποτομέα των ΟΤΑ. Περαιτέρω, δεσμεύονται πόροι των ΟΤΑ, οι οποίοι θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τη διενέργεια άλλων κρίσιμων δαπανών για την λειτουργία ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ και τις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, δείτε ΕΔΩ.

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share