«ΦιλόΔημος II» | Παράταση της Πρόσκλησης VII : «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων»

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκου, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 31515/23.4.2019 Πρόσκληση VΙΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.66373/25.9.2019 1η Τροποποίηση και την υπ΄αριθμ.78921/7.11.2019 2η Τροποποίηση αυτής, ως προς τα κάτωθι:

Στην Ενότητα 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»:
Τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων και παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2020. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 31515/23.4.2019 Πρόσκληση VΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναλυτικά, η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Share