Χρηματοδότηση έργων ΔΕΥΑ και θέματα προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων στο ψηφισθέν νομοσχέδιο.

 

Στις 2 Δεκεµβρίου 2016 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόµου με τίτλο: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ ………………και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 73 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου προβλέπεται ότι η χρηµατοδότηση του συνόλου του προϋπολογισµού έργων ύδρευσης των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ- σης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), των οποίων ανακλήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης σε επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013, µπορεί να πραγµατοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 και του άρθρου 14 του ν. 1069/1980 (Α΄191).

Η ένταξη των έργων στο εθνικό σκέλος, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, επιτρέπεται, µέχρι τις 31.12.2016 και υπό την προϋπόθεση της υποβολής βεβαίωσης των αρµόδιων ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρησιακών προγραµµάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ, από την οποία να προκύπτει ότι η ανάκληση της απόφασης ένταξης πραγµατοποιήθηκε για διαχειριστικούς λόγους και ότι δεν είναι δυνατή η ένταξη του έργου σε επιχειρησιακό πρόγραµµα του ΕΣΠΑ 2014-2020.»

Στο άρθρο 76 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου προβλέπεται ότι: ….. « Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυµης εταιρείας Ο.Τ.Α. της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το ενενήντα τοις εκατό (90%) του µετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου µεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τη λύση της εταιρείας ή της επιχείρησης ή ύστερα από ειδική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, εφόσον µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για τη λύση της και εφόσον τε- λούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση µέχρι τις 31.3.2017. Συµβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρµοδιοτήτων.

Το µεταφερόµενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για κάθε µισθολογική, βαθµολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων, καθώς και των αµιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και προς τρίτους, περιλαµβανοµένων και δεδουλευµένων αποδοχών του µεταφερόµενου προσωπικού τους, µπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήµο µετά από αι- τιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.

Οφειλές που βεβαιώθηκαν ταµειακά στις Δ.Ο.Υ. σε βάρος των αναφερόµενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων διαγράφονται, έπειτα από τη λήψη απόφασης αναδοχής των οφειλών από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο και µε πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία έννοια αρχής και βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α. µόνο για τα ποσά των κύριων οφειλών που ορίζονται στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, µε βάση χρηµατικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίµων ή αποφάσεων καταλογισµού ή φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισµού φόρου προστιθέµενης αξίας, καθώς και από το φόρο εισοδήµατος ή παρακρατούµενους φόρους, έστω και αν τα ανωτέρω έχουν καταστεί απρόσβλητα λόγω απόρριψης τελεσίδικα των προσφυγών που ασκήθηκαν εναντίον τους ή άπρακτης παρόδου της προθεσµίας της προσφυγής. …»

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email