Έκπτωση 25% στον ΦΠΑ του Απριλίου

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13/04/2020 (ΦΕΚ Α 84/13-04-2020), με τίτλο «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», δόθηκε η δυνατότητα έκπτωσης σε ποσοστό 25% στο ποσό του Φ.Π.Α. που πρέπει να πληρωθεί τον μήνα Απρίλιο.

Πώς θα δοθεί η έκπτωση 25% στον ΦΠΑ του Απριλίου

Στις επιχειρήσεις, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (με βάση τον Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας), εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς, μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α’ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.

Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του συμψηφισμού είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020 (αναστολή λειτουργίας με απόφαση διοίκησης).

Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

Παραδείγματα υπολογισμού έκπτωσης 25%

Α. Επιχείρηση υπόχρεη σε τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων

Επιχείρηση, που ανήκει στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά και είναι υπόχρεη σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, υποβάλει δήλωση Φ.Π.Α. χρεωστική για τον μήνα Μάρτιο του 2020 σήμερα στις 15/04/2020, με συνολικό ποσό προς πληρωμή 100.000,00 ευρώ.

Με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/03/2020, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το προς πληρωμή ποσό το αργότερο έως την 31/08/2020.

Εφόσον επιλέξει να το καταβάλει «ολοσχερώς» μέχρι την 30/04/2020, της δίνεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσο με το 25%, δηλαδή ποσό 100.000 x 25% = 25.000 ευρώ, με άλλες οφειλές πληρωτέες μετά την 1η Μαΐου 2020.

Η ίδια επιχείρηση, οφείλει από την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, την 2η δόση ποσού 40.000 ευρώ. Για να της δοθεί το παραπάνω ευεργέτημα του συμψηφισμού θα πρέπει, το αργότερο έως την 30/04/2020, να εξοφλήσει και αυτή την οφειλή.

Προσοχή! Όχι σε δόσεις, μόνο συνολικά! Εάν η επιχείρηση επιλέξει να πληρώσει το ποσό του Φ.Π.Α. σε δύο δόσεις (μία στις 30/04 και μία στις 31/05), δεν της δίνεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσο με το 25% του ποσού του Φ.Π.Α.

Δηλαδή, η επιχείρηση στις 30/04/2020, το αργότερο, θα πρέπει να πληρώσει 100.000 (ΦΠΑ 3ου) + 40.000 (υπόλοιπο ΦΠΑ 2ου) = 140.000 ευρώ συνολικό ποσό, για να έχει δικαίωμα συμψηφισμού ποσού 25.000 ευρώ με οφειλές πληρωτέες μετά την 1η Μαΐου 2020.

Β. Επιχείρηση υπόχρεη σε τήρηση Απλογραφικών βιβλίων

Επιχείρηση, που ανήκει στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά και είναι υπόχρεη σε τήρηση Απλογραφικών βιβλίων (βιβλία Εσόδων-Εξόδων), υποβάλει δήλωση Φ.Π.Α. χρεωστική για το Α τρίμηνο του 2020 σήμερα στις 15/04/2020, με συνολικό ποσό προς πληρωμή 90.000,00 ευρώ.

Με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/03/2020, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το προς πληρωμή ποσό το αργότερο έως την 31/08/2020.

Εφόσον επιλέξει να το καταβάλει «ολοσχερώς» μέχρι την 30/04/2020, της δίνεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσο με το 25%, δηλαδή ποσό 90.000 Χ 25% =22.500 ευρώ, με άλλες οφειλές πληρωτέες μετά την 1η Μαΐου 2020.

Δηλαδή, η επιχείρηση στις 30/04/2020, το αργότερο, θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 90.000 ευρώ για το Φ.Π.Α του Α Τριμήνου, για να έχει δικαίωμα συμψηφισμού ποσού 22.500 ευρώ με οφειλές πληρωτέες μετά την 1η Μαΐου 2020.

Share