Έντεκα άτομα για εργασίες καθαριότητας θα προσλάβει ο Δήμος Κοζάνης, με δίμηνη σύμβαση

Έντεκα άτομα για εργασίες καθαριότητας θα προσλάβει ο Δήμος Κοζάνης

Για την πρόσληψη προσωπικού -με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- ο Δήμος Κοζάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 392/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων κτλ) για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ71. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ41. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας. 
3. Να διαθέτουν Π.Ε.Ι. και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου.
Δύο (2) μήνες

Οι ως άνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω ειδικά τυπικά προσόντα και τα ακόλουθα:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
    Επιπλέον, οι ΔΕ Οδηγών θα υποβάλουν:
  2. Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης.
  3. Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου.
  4. Φωτοαντίγραφο απολυτήριο Λυκείου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης (τηλ: 24613 50444). Αρμόδιες για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κα Δαμρατζίδου Δέσποινα, Χατζοπούλου Ασημίνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30-14:30).

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα στοιχεία τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021, και ώρα 14.00 μ.μ..

Αναλυτικά, η ΑΠΟΦΑΣΗ.

Share