Αλλαγές στη Φορολογία | Μείωση συντελεστή προκαταβολής φόρου και συντελεστή φορολογίας Νομικών Προσώπων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Με τον νόμο 4799 (ΦΕΚ Α’ 78/18.05.2021) έγιναν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος.

Ειδικότερα:

Α. Μείωση φορολογικού συντελεστή νομικών προσώπων στο 22%

Με το άρθρο 120 του ν. 4799/2021 τροποποιείται το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α΄ 167) και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων μειώνεται από 24% σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Για τις δηλώσεις, που θα υποβάλουμε το επόμενο διάστημα για το φορολογικό έτος 2020, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων παραμένει στο 24%.

Β. Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος

Με το άρθρο 119 του ν. 4799/2021 τροποποιούνται τα άρθρα 69 & 71 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α΄ 167) και προστίθενται οι παράγραφοι 72 και 73 στο άρθρο 72 ως μεταβατικές διατάξεις, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020. Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις ισχύουν τα εξής:

Β1. Φυσικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Με το άρθρο 119 του ν. 4799/2021 τροποποιείται το άρθρο 69 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α΄ 167) και μειώνεται σε 55% από 100%, που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου, που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων.

Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου, που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενα.

Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής (55%) περιορίζεται στο μισό.

Β2. Νομικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Με το άρθρο 119 του ν. 4799/2021 τροποποιείται το άρθρο 71 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α΄ 167) και μειώνεται σε 80%, από 100%, ο συντελεστής προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, για το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, ο συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ορίζεται σε 70%.

Απαλλαγή από εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2021

Με το άρθρο 121 του ν. 4799/2021 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 50 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α΄ 167) ως προς τα εισοδήματα, που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, και η παράγραφος 50 διαμορφώνεται ως εξής:

«50. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, (αντικειμενικές δαπάνες
διαβίωσης) η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020»
.

Ουσιαστικά η παραπάνω απαλλαγή αφορά πέραν των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα (για τα οποία ίσχυε ήδη η απαλλαγή) και τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ενοίκια) και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Απαλλαγή από εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022

Με το άρθρο 121 του ν. 4799/2021 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α΄ 167) προστίθεται η παράγραφος 74 ως εξής:

«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, (αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης) η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34».

Ουσιαστικά, με την διάταξη συνεχίζεται η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα που ισχύει για το 2021.

Share