Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με 15 άρθρα στο Πρώτο του Μέρος το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε προς έγκριση στη Βουλή αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α.

Παρουσιάζονται παρακάτω αναλυτικά οι διατάξεις του σχεδίου νόμου οι οποίες αντικαθιστούν συγκεκριμένα άρθρα του μέχρι σήμερα ισχύοντος νομικού πλαισιίου των Δ.Ε.Υ.Α. δηλαδή του Ν. 1069/1980.

 

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σύσταση – αντικείμενο

 1. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων ύδρευσης και αποχέτευσης των Δήμων της χώρας, εκτός των Δήμων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των μειζόνων περιοχών αυτών, μπορούν να συνιστώνται, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3, σε κάθε Δήμο ή από περισσότερους Δήμους από κοινού, ενιαίες επιχειρήσεις ύδρευσης, οι οποίες καλούνται Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Οι Δ.Ε.Υ.Α. αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από διάταξη νόμου.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. λειτουργούν με τη μορφή δημοτικής επιχείρησης ειδικού σκοπού, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114). Εάν δεν ορίζεται ειδικότερα από το νόμο αυτό ή από ειδικές διατάξεις νόμου, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά και επί των Δ.Ε.Υ.Α. οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 1767/1988 (Α’ 63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α’ 21). Οι ανωτέρω Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2874/2000 (Α’ 286).

 1. Οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι αρμόδιες για:

(α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και

(β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

(γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περ. β’, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ως άνω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

 1. Οι Δ.Ε.Υ.Α. συνιστώνται, ύστερα από σύνταξη οικονομικοτεχνικής μελέτης, με απόφαση του οικείου ή των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, με την οποία ορίζεται η επωνυμία, η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύστασή τους, τα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται σε αυτές, ο τρόπος εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων, των έργων και των υπηρεσιών τους και των εσόδων από αυτή, καθώς και η περιοχή αρμοδιότητάς τους. Η απόφαση για τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 2

Το άρθρο 3 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης

 1. Η Δ.Ε.Υ.Α. που συνιστάται από ένα μόνο Δήμο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα μέλη αυτά, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, οριζόμενος από τη πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων και ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του οικείου Δήμου, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, ένα (1) τουλάχιστον μέλος υποδεικνύεται από τη μειοψηφία. Με τη ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.
 2. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός Δήμων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών αιρετών εκπροσώπων από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και, σε περίπτωση, που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση διαδημοτικών επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας που υποδεικνύει εκπρόσωπό του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου σε πληθυσμό Δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του Δήμου της έδρας της επιχείρησης.
 3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους υπέδειξε.
 5. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής θεμάτων προς συζήτηση, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης.
 6. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού.
 7. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αιρετοί εκπρόσωποι Δημοτικών Συμβουλίων, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί μη εκλογιμότητας και ασυμβίβαστων.
 8. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και οι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της επιχείρησης ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχείρησης.
 9. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση που δεν είναι Δήμαρχος, μπορεί να καταβάλλεται, για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει ο Δήμαρχος. Σε περίπτωση απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, πέραν του μηνός, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και στον αναπληρωτή του.

Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη αυτού παρέχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το ύψος της αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου της επιχείρησης».

Άρθρο 3

Το άρθρο 5 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά στο νόμο.
 2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Μεριμνά για τις υποθέσεις και τα συμφέροντα της επιχείρησης.

(β) Διορίζει το Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές Υπηρεσιών της επιχείρησης.

(γ) Εγκρίνει υποχρεωτικά στο πρώτο έτος της θητείας του πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, στο οποίο αναλύεται ο σχεδιασμός των εσόδων της επιχείρησης, του κόστους και των προσδοκώμενων εσόδων από επενδύσεις, των λειτουργικών δαπανών, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος, που υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/2007 (Α’ 57), τις διατάξεις του εδ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 (Α’ 24), την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί των γενικών κανόνων Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και των Διαδικασιών και Μεθόδων για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσης του.

(δ) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνονται στους σκοπούς της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων.

(ε) Εγκρίνει, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, το σκέλος των εξόδων το οποίο προσαρμόζεται στο, κατά το προηγούμενο εδάφιο, πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Στον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα επενδύσεων και μόνο σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. επισυνάπτεται μελέτη κόστους – οφέλους στην οποία  αναλύονται τα έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/2007, οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, τα έσοδα επενδύσεων και οι δαπάνες επενδύσεων. Με βάση την πορεία των εσόδων και των αναγκών που παρουσιάζονται, μπορεί κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, να τροποποιείται ο προϋπολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει και για τη χορήγηση εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.

(στ) Αποφασίζει για την ανάθεση σύνταξης μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες. Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής υπηρεσίας στην επιχείρηση ή το Δήμο, μπορεί να αιτείται τη σύνταξη μελετών ή την εποπτεία σύνταξης αυτών ή την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.

(ζ) Αποφασίζει για κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών που ανήκουν  στη επιχείρηση, για την άσκηση ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, για  συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους , όπως και για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α. και την σύναψη από την επιχείρηση πάσης φύσεως δανείων, έχοντας τη δυνατότητα προς ασφάλεια αυτών να εκχωρεί εν όλω ή εν μέρει έσοδα της επιχείρησης και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης πάνω σε ακίνητά της.

(η) Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης οι οποίες περιλαμβάνουν απολογισμό εσόδων-εξόδων, ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα λογιστική και φορολογική νομοθεσία.

(θ) Εγκρίνει τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής αγωγών, τους οποίους επιθυμούν να κατασκευάσει κατά προτεραιότητα η επιχείρηση και καθορίζει τους όρους καταβολής της δαπάνης της συμμετοχής, τις τυχόν εγγυήσεις, όπως και κάθε συναφή λεπτομέρεια.

 1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος των αποφάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 20, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει μέρος των λοιπών αρμοδιοτήτων του σε επιτροπές που συστήνονται από αυτό και απαρτίζονται από τρία τουλάχιστον τακτικά μέλη του, τα οποία αναπληρώνονται όπως και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με την απόφαση αυτή ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κάθε επιτροπής.

Οι επιτροπές αυτές λαμβάνουν έγκυρα αποφάσεις αντί του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα και τις υποθέσεις που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτές, μόνο με ομοφωνία των μελών τους, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, το ζήτημα αναπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. Για τα θέματα της παραγράφου αυτής, είναι δυνατόν να ανατίθενται σε επιτροπές, που συστήνονται με όμοιο τρόπο, προπαρασκευαστικές και γνωμοδοτικές εργασίες.

 1. Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου α) εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής και δίδει τους επιβαλλομένους όρκους, β) μπορεί, μόνο σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή, και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε  δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησης, των πράξεων αυτών υποβαλλομένων αμέσως στο Συμβούλιο για έγκριση και γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης».

Άρθρο 4

Το άρθρο 6 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Γενικός Διευθυντής

 1. Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 2. Τα λοιπά προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, τα ακριβή καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που προβλέπεται στο άρθρο 7.
 3. Ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά για:

(α) την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η επιχείρηση,

(β) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, που προβλέπεται στο εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5.

(γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ετήσιου προγράμματος έργων, που προβλέπεται στο εδ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5.

(δ) τη σύνταξη, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης.

(ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης της μελέτης κόστους – οφέλους, που προβλέπεται στο εδ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 5.

(στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, υποδεικνύονται τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης αυτού.

(ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στο πρόγραμμα κατασκευής έργων και στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης.

(η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρησης, εντός τριών μηνών από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης.

 1. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθημερινή εργασία της επιχείρησης, ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας ασκώντας τη διοίκηση του προσωπικού της και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για :

(α) την ανάθεση μελετών, εκτέλεση έργων και προμηθειών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,

(β) κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,

(γ) την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων, την παραίτηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό,

(δ) τη σύναψη δανείων και

(ε) τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επιθυμούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραιότητα, καθώς και για τους όρους αυτής της συμμετοχής.

 1. Ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 5 και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος θέματα προς συζήτηση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 2. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για:

(α) την εκτέλεση προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, επιτρεπόμενης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

(β) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις, καθώς και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό.

Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί και τις λοιπές αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

 1. Μέχρι το διορισμό Γενικού Διευθυντή, τα καθήκοντα αυτού ασκεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ο ανώτερος σε βαθμό και, επί ισόβαθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος».

 Άρθρο 5

Το άρθρο 10 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Πόροι της επιχείρησης

 1. Πόροι της επιχείρησης είναι:

(α) Το ειδικό τέλος που προβλέπεται από το άρθρο 11.

(β) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

(γ) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης.

(δ) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.

(ε) Το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α’ 85).

(στ) Το τέλος χρήσης υπονόμου.

(ζ) Το τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης – ομβρίων.

(η) Η αξία του νερού που καταναλώνεται.

(θ) Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή.

(ι) Το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή.

(ια) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών.

(ιβ) Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων.

(ιγ) Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την μελέτη και κατασκευή έργων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.

(ιδ) Τα έσοδα από την περιουσία της επιχείρησης ή το τίμημα από την εκποίησή της.

(ιε) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

 1. Ο πόρος που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παρ. 1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού ή την εξόφληση τοκοχρεωλυσίων από δάνεια.
 2. Στους πόρους της επιχείρησης, που διευρύνεται με το αντικείμενο της τηλεθέρμανσης, περιλαμβάνονται :

(α) Η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,

(β) Τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλακτών ή άλλων συναφών εργασιών,

(γ) Η αξία των καταναλισκομένων θερμικών μονάδων,

(δ) Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλεθέρμανσης κατά προτεραιότητα και

(ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το νέο αντικείμενο της επιχείρησης.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις διευρύνσεως του αντικειμένου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2.

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 25 εφαρμόζονται αναλόγως και για την υπηρεσία της τηλεθέρμανσης.
 2. Στους πόρους της επιχείρησης, της οποίας διευρύνεται ο σκοπός και περιλαμβάνει και τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, την άρδευση, την εμφιάλωση και εμπορία του νερού και τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνονται:

(α) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,

(β) Τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων εργασιών,

(γ) Η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,

(δ) Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα,

(ε) Τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης ,

(στ) Τα έσοδα από την άρδευση και

(ζ) Τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αντικείμενα του φυσικού αερίου και των άλλων δραστηριοτήτων, στις οποίες έχει διευρυνθεί το αντικείμενο της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2.
 2. Από τα τέλη και τις δαπάνες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δεν απαλλάσσεται το δημόσιο και κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καταργούμενης κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης».

 Άρθρο 6

Ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 1. Στο άρθρο 11 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) προστίθενται  παρ. 3, 4 και 5  ως εξής:

«3. Επιχειρήσεις του παρόντος νόμου, κατόπιν λήψης απόφασης του Διοικητικού τους Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας στην αρχή που τις εποπτεύει, δύνανται να αναστείλουν την επιβολή του τέλους του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν υφίστανται πλέον οικονομικές υποχρεώσεις, που να σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους επιβάλλεται και για την εκπλήρωση των οποίων χρησιμοποιείται το εν λόγω έσοδο ή να ορίσουν ποσοστό μικρότερο του 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος. Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψει η ανωτέρω προϋπόθεση, η αναστολή επιβολής αίρεται υποχρεωτικά, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο χρόνος αναστολής επιβολής του τέλους προσμετράται στο συνολικό χρόνο επιβολής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.

 1. Τα έσοδα από το τέλος του παρόντος άρθρου αποτελούν επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων των Δ.Ε.Υ.Α.
 2. 5. Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Δ.Ε.Υ.Α. περί αναστολής είσπραξης του τέλους της παρ. 1, που έχουν ληφθεί μέχρι  την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και αναστέλλεται κάθε πειθαρχική ή ποινική διαδικασία ή διαδικασία καταλογισμού σε βάρος των μελών των οικείων Διοικητικών ή Δημοτικών Συμβουλίων».
 3. Δαπάνες για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων από έσοδα από το τέλος του άρθρου 11 του ν. 1069/80 θεωρούνται νόμιμες, εφόσον έγιναν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί υπηρεσιών, προμηθειών, έργων, αποδοχών προσωπικού κάθε είδους, απόδοσης κρατήσεων και απόδοσης ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών.

Άρθρο 7

Το άρθρο 18 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Διαχειριστικός Έλεγχος

Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης διενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (Α’ 120). Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται ύστερα από διαδικασία υποβολής προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση. Η οικονομικότερη προσφορά υποβάλλεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. στο Συντονιστή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος διορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. Με την απόφαση διορισμού των ορκωτών ελεγκτών ορίζεται και η αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 226/1992, η οποία βαρύνει την οικεία Δ.Ε.Υ.Α.».

Άρθρο 8

Το άρθρο 19 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Ενημερωτικό τεύχος

Η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει κάθε έτος τα ουσιώδη και αναγκαία προς ενημέρωση, για τη δραστηριότητα της επιχείρησης, στοιχεία, τα οποία θα λαμβάνονται από τον ετήσιο απολογισμό και τις εκθέσεις οικονομικής κατάστασης, την απογραφή της περιουσίας της, το ετήσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων με τις πηγές χρηματοδότησής τους, από το αποτέλεσμα του διαχειριστικού ελέγχου, τις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης, την παραγωγικότητα της επιχείρησης, την κατάσταση του προσωπικού, τις αμοιβές της διοίκησης και του προσωπικού, καθώς και άλλα στοιχεία για τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται, το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, είτε σε Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης και αποστέλλεται, με μέριμνα της επιχείρησης στους καταναλωτές για ενημέρωσή τους, είτε αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης. Η παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμοδίων οργάνων διοίκησης της επιχείρησης».

Άρθρο 9

Το άρθρο 22 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Έργα – Μελέτες – Προμήθειες

 1. Τα έργα και οι προμήθειες για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης εκτελούνται από την επιχείρηση. Για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.
 2. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης διενεργείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.
 3. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί εκσκαφών προς ανεύρεση ύδατος και εγκατάστασης δικτύου ύδρευσης εφαρμόζονται και προκειμένου περί των επιχειρήσεων του νόμου αυτού».

Άρθρο 10

 1. Το άρθρο 25 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τιμολόγια

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης. Με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, παγίων για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, μπορεί να καθορίζονται ειδικά τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, παγίων για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο του οποίου το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. για τους κατοίκους των δήμων ή ΔΕ ή ΤΕ αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση, οι οποίοι εξυπηρετούνται με δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών, με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
 4. Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από τα ειδικά τέλη, τα πάγια για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 3199/2003 (Α’ 24), του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α’ 54), του άρθρου πέμπτου του νόμου 4117/2013 (Α’ 29) και τις εκάστοτε Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.
 5. Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τον σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της δεκαετίας όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
 6. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με την μελέτη κόστους-οφέλους της επιχείρησης του εδαφ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 5».
 7. Το άρθρο 26 του ν. 1069/1980 καταργείται.
 8. Τα άρθρα 27, 28 και 29 του ν. 1069/1980 αναριθμούνται σε 26, 27 και 28 αντίστοιχα.

 Άρθρο 11

Λύση – εκκαθάριση Δ.Ε.Υ.Α.

 1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) λύονται με απόφαση του οικείου ή των οικείων Δημοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών τους και πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο που την είχε συστήσει.
 3. Η εκκαθάριση διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Συντονιστή ή τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18.

 Άρθρο 12

Παράταση προθεσμίας επέκτασης χωρικής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.

Η προθεσμία για την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, η οποία προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτή παρατάθηκε, από τη λήξη της έως την 30.6.2016, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4315/2014 (Α’ 269), παρατείνεται εκ νέου, με αναδρομική ισχύ από 1.7.2016, μέχρι την 31.12.2017.

Άρθρο 13

Κατάταξη προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευση που προέκυψαν από συγχωνεύσεις

Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετούσε με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 (Α’ 191) και δεν κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 ν. 3852/2010 (Α’ 87), εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση εργασίας στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απορροφώσας, κατατάσσεται, ύστερα από αίτηση του, σε θέσεις αορίστου χρόνου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του άρθρου 64 ν. 3801/2009 (Α’ 163) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζομένους αυτούς.

Άρθρο 14

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. προς τον οικείο Δήμο

 1. Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να ρυθμίζεται η αποπληρωμή σε πολλαπλές ισόποσες δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, από οποιαδήποτε αιτία, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης προς τον οικείο Δήμο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των δόσεων και η περιοδικότητά τους. Ο συνολικός χρόνος αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
 2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, από οποιαδήποτε αιτία, προς τον οικείο Δήμο, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να απαλλάσσονται προσαυξήσεων και προστίμων, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές του οικείου Δήμου προς τη Δ.Ε.Υ.Α., που προέρχονται από την τιμολόγηση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της, μπορεί να συμψηφίζονται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α. προς το Δήμο. Για την εφαρμογή του συμψηφισμού υποβάλλει πρόταση το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. και αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις και πρόστιμα, που αφορούν στις οφειλές που συμψηφίζονται, περιλαμβάνονται στον συμψηφισμό και αφαιρούνται από το τελικό ποσό.

 Άρθρο 15

Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011

Η παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ έως την 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1β’, καθώς και τις επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα συναφούς αντικειμένου δραστηριότητας, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/1980 (Α’ 191), το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009.

Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά, εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, μικρότερο των χιλίων εννιακοσίων (1.900) Ευρώ κατά μήνα, ισχύει ως όριο το όριο των χιλίων εννιακοσίων (1.900) Ευρώ κατά μήνα».

Άρθρο 16

Τελική διάταξη

Η ισχύς του άρθρου 2 αρχίζει με την έναρξη της θητείας των Δημοτικών Συμβουλίων, που θα αναδειχθούν από τις επόμενες Δημοτικές Εκλογές.

 

 

 

 

 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email