Αναστολή πληρωμής Αξιογράφων – Διαδικασία Ενημέρωσης Τραπεζών

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για το θέμα της αναστολής πληρωμής είσπραξης αξιογράφων και με αφορμή την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στις 02/04/2020, σας ενημερώνουμε για το περιεχόμενό της και τη διαδικασία ενημέρωσης των τραπεζών.

Η Ελληνική Ένωση των Τραπεζών, όπως θα διαπιστώσετε από την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της, προχώρησε σε μία μονομερή ερμηνεία της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 30/03/2020 και ζητά μόνο από τους εκδότες των επιταγών πληροφόρησης για την πρόθεσή τους ή μη να τις πληρώσουν.

Σημεία Ανακοίνωσης Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Διαβίβαση στοιχείων επιταγών στο πλαίσιο της από 30.03.2020 ΠΝΠ αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών κατά 75 ημέρες

Καθώς η ΠΝΠ αφορά συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων προσώπων, που μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής ρυθμίσεως και θέτει προθεσμία 6 εργασίμων ημερών για τη συναφή δήλωση αυτών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΔ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων και ειδικότερα των υπόχρεων προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κλπ.), τα ΑΦΜ, των οποίων εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων [όπως αυτά προσδιορίζονται και διαβιβάζονται στις τράπεζες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)] και επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης τα πιστωτικά ιδρύματα, θα ολοκληρώσουν και θα ενημερώσουν άμεσα το κοινό -εντός της προβλεπόμενης στην ΠΝΠ προθεσμίας- σχετικά με τη διαδικασία υποβολής σχετικής δήλωσης.

Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία, δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.

2. Ως εκ τούτου, το χρονικό διάστημα από 31/03/2020 έως και την 07/04/2020 δεν θα λαμβάνεται υπόψη (αναστέλλεται ο χρόνος) για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.

3. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας (07/04/2020) δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση.

4. Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται/ πληρώνονται/ σφραγίζονται κανονικά.

5. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 7η Απριλίου 2020), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΚΑΔ ΘΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Η ίδια ανωτέρω διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων θα ισχύει και για επιχειρήσεις, τα ΑΦΜ των οποίων θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός του Απριλίου 2020. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ.

2. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν τα αξιόγραφα πριν την καταληκτική ημερομηνία των έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους κατά τα αμέσως ανωτέρω, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι προαναφερθείσες διατάξεις της ΠΝΠ της 30/03/2020 δεν επηρεάζουν την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των αξιογράφων, οι υπόχρεοι προς πληρωμή των οποίων δεν εμπίπτουν στους παραπάνω ΚΑΔ.

Συμβουλές:

Προσοχή! Η «αναστολή των προθεσμιών πληρωμής», ισχύει μόνο εφόσον τα στοιχεία των αξιογράφων, διαβιβαστούν/γνωστοποιηθούν, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ορισμένες τράπεζες έχουν δώσει οδηγίες για να γίνει η δήλωση/γνωστοποίηση μέσω των υπηρεσιών e-banking (Eurobank, Alpha, Πειραιώς).

Στο Δελτίο Τύπου του Υ.Ο., με ημερομηνία Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών, στο σημείο 3 αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής τους.

Η συγκέντρωση της πληροφορίας από τις τράπεζες είναι το πρώτο βήμα για να σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης την παρέμβαση που έχει προαναγγείλει.

Με βάση τα παραπάνω, όσους σας αφορά, είναι σημαντικό να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και να δηλώσετε τις επιταγές που προτίθεστε να πληρώσετε στην τράπεζας/τράπεζες που συνεργάζεστε.

Share