Δήμος Μινώα Πεδιάδας | Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις Υδρονομέων και Εποπτών Άρδευσης

Από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Εμμ. Φραγκάκη, για την πρόσληψη υδρονομέων και εποπτών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2020, η οποία θα διαρκέσει από τις 15/06/2020 έως και τις 15/11/2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32/2020 Απόφαση του Δ.Σ. Μινώα Πεδιάδας, όπως εγκρίθηκε από την υπ’ αρ. 3919/21-05-2020 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ο αριθμός των υδρονομέων και εποπτών άρδευσης, που θα προσληφθούν για την ανωτέρω περίοδο, έχει ως εξής:

Α. Υδρονομείς Άρδευσης (σύνολο 21 θέσεις)

  • Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου: Δώδεκα (12) υδρονομείς
  • Δ.Ε. Καστελλίου: Οκτώ (8) υδρονομείς
  • Δ.Ε. Θραψανού: Ένας (1) υδρονομέας

Β. Επόπτες Υδρονομείς (σύνολο 2 θέσεις)

  • Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου: Ένας (1) Επόπτης Υδρονομέας
  • Δ.Ε. Καστελλίου & Δ.Ε. Θραψανού: Ένας (1) Επόπτης Υδρονομέας

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς και επόπτες υδρονομέων, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (δημοτικό κατάστημα Αρκαλοχωρίου) έως την Παρασκευή 29 Μαΐου (από 08.00 έως 14.00). Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά στα τηλ.: 28913 40315 & 28913 40321.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

  • Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου (ή πρόεδρου κοινότητας) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
  • Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου.
  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (Βιβλιάριο Υγείας) και Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ), Βεβαίωση εγγραφής σε άλλον ασφαλιστικό φορέα (εκτός ΙΚΑ).

Το πλήρες κείμενο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ είναι, επίσης, διαθέσιμο: α) στο πρόγραμμα Διαύγεια (url: https://bit.ly/2AMqktu), β) στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr και γ)  στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου.

Share