Δήμος Σκύδρας: Αποζημίωση για τις κατεστραμμένες πομόνες αγροτών από την πρόσφατη πλημμύρα – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά αποζημίωσης για κατεστραμμένες ιδιωτικές πομόνες αγροτών
Έως τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου, η προσκόμιση των δικαιολογητικών για την αποζημίωση για τις κατεστραμμένες ιδιωτικές πομόνες αγροτών, από την πλημμύρα που έπληξε τον Δήμο Σκύδρας την 24η Ιανουαρίου.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι επαγγελματίες αγρότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου, έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και είναι ιδιοκτήτες, όχι μισθωτές, της εκμετάλλευσης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Α) Προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου, με αριθμό πρωτοκόλλου που να περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι:

  • Ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης/Ενιαία αίτηση ενισχύσεων,
  • Ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ,
  • Κατάσταση ελέγχου αιτήσεων παραγωγών του έτους της θεομηνίας και του έτους της πληρωμής.

Β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια του φαινομένου (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού) και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιότητα αυτή.

Δ) Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους που εκδηλώθηκε το φυσικό φαινόμενο και του έτους που γίνεται η πληρωμή, όπου αυτό είναι εφικτό.

Προσκομίζονται ακόμα:

  • Σύντομο ιστορικό του συμβάντος.
  • Άδειες λειτουργίας π.χ. σταυλικών εγκαταστάσεων (όπου απαιτούνται).
  • Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών π.χ. λιπάσματα, ζωοτροφές κ.α. που καταστράφηκαν.
  • Αναλυτική κατάσταση ζημιών κι αντιστοίχιση με φωτογραφίες και παραστατικά.
  • Φωτογραφίες.
  • ΚΑΔ (εκτύπωση από TAXISnet), λειτουργίας της αγροτικής επιχείρησης/εκμετάλλευσης.

Κατάθεση δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται, στο Δημαρχείο Σκύδρας, μέχρι τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023.

Υπεύθυνος για την παραλαβή των αιτήσεων – δικαιολογητικών και για κάθε σχετική πληροφορία είναι ο αρμόδιος προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας, Αθανάσιος Λιάμπας (τηλ. επικοινωνίας: 2381 3 51851).

Share