ΔΕΔ – Κατάργηση Προστίμου Εκπρόθεσμης Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Μίσθωσης για Δωρεάν Παραχώρηση Κατοικίας

Πολύ θετική μεταρύθμιση της ΔΕΔ όσο αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης στοιχείων μίσθωσης για την δωρεάν παραχώρηση κατοικίας (μέχρι 200m2).

Αποσπασματικά, η τοποθέτηση της ΔΕΔ είναι η εξής:

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53 – 62)»: «2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)
α) Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (παρ. 1 περ. α’) …

…2). Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής). Δεδομένου ότι η μη υποβολή δήλωσης διαπιστώνεται μόνον κατόπιν ελέγχου, το πρόστιμο του άρθρου 54, κατόπιν ελέγχου, επιβάλλεται μόνον εφόσον είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στα άρθρα 58, 58Α (περ. 2) ή 59, κατά περίπτωση, αντί αυτών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 62.»

Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, όσον αφορά την υποβληθείσα δήλωση προκύπτει ότι:.
Η προσφεύγουσα υπέβαλε στις 06-12-201 , την με αριθμό υποβολής …. δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακινήτου που αφορούσε δωρεάν παραχώρησης ισόγειας οικίας στην κόρη της 32 Τ.Μ., εκ παραδρομής χωρίς να έχει υποχρέωση σύμφωνα με την ΠΟΛ.1230/14.10.2015.

Στις 14-07-2017 η αρμόδια Δ.Ο.Υ ΚΕΡΚΥΡΑΣ κατόπιν ηλεκτρονικής πληροφόρησης (ΔΗΛΕΔ)από την οποία προέκυπτε εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης εξέδωσε την υπ’αριθμ. ………………. απόφαση επιβολής προστίμου ,με πρόστιμο ύψους 100,00€ που κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα..
 

Επειδή σύμφωνα με την παραπάνω ΠΟΛ.1252/20.11.2015  “.2). Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομή ς)…”

Αποφασίζουμε
Την αποδοχή της με αριθμό…………… ενδικοφανούς προσφυγής της …………
Οριστική φορολογική υποχρέωση καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013 για τη χρήση 2015: 0,00 €

 


Share