Διαδικασία υποβολής αίτησης για την ενίσχυση – δάνειο με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής»

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για την ενίσχυση, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής», που προβλέπει το άρθρο 3 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 30/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020) και σε συνέχεια της απόφασης με αριθμό Α1076/2020 (ΦΕΚ Β’ 1135/02-04-2020), που καθορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη σχετική διαδικασία.

Διαδικτυακή πλατφόρμα «myBusinessSupport» 

Η πλατφόρμα μέσω της οποίας υποβάλλεται η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι: https://www.aade.gr/mybusinesssupport.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 10/04/2020.

Δικαιούχοι:

Όλες οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • Απασχολούν προσωπικό, από 1 έως 500 άτομα, με εξαρτημένη εργασία.
 • Έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
 • Χρειάζονται ενίσχυση, γιατί έχουν πληγεί οικονομικά από τις επιπτώσεις του Covid-19.
 • Δεν είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) της Ε.Ε. Προβληματικές είναι οι επιχειρήσεις με συσσωρευμένες ζημίες, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων τους κάτω από το 50% του συνόλου.
 • Δε υπερβαίνουν τον κανόνα «De minimis» στην τριετία (2018-2020), δηλαδή τις 200.000 επιδοτήσεις (για τον τομέα των μεταφορών 100.000). Για την εφαρμογή του κανόνα μας απασχολεί το ποσό που δεν θα επιστραφεί, που σήμερα δεν είναι γνωστό.
 • Δεν έχουν υποβάλλει δήλωση αδράνειας στο μητρώο του Τaxis από τον Απρίλιο του 2019 και μετά.
 • Δεν έχουν υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ από τον Απρίλιο του 2019 και μετά.

(«De minimis» – Κανόνας στις κρατικές ενισχύσεις, μεγαλύτερες των 200.000€ και των 100.000€, μεταφορών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών ανά επιχείρηση, πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή για λόγους ελέγχου της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού).

Διαδικασία Αίτησης – Απαιτούμενα Στοιχεία

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της αίτησης που συμπληρώνονται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι:

Α. Επιχειρήσεις που υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (Υποκείμενες)

Για τις επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ με Απλογραφικά βιβλία (Β κατηγορίας): Οι Πωλήσεις (τζίρος) του Α’ τριμήνου του 2020. Το ποσό θα πρέπει να συμφωνεί με το ποσό που θα συμπληρωθεί στη δήλωση ΦΠΑ, κωδικός 312.

Για τις επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ με Διπλογραφικά βιβλία (Β κατηγορίας): Οι Πωλήσεις (τζίρος) του Μαρτίου του 2020. Το ποσό θα πρέπει να συμφωνεί με το ποσό που θα συμπληρωθεί στη δήλωση ΦΠΑ, κωδικός 312.

Δηλαδή, για τις παραπάνω επιχειρήσεις, χρειάζεται η πληκτρολόγηση μόνο ενός ποσού. Το ζητούμενο είναι να είναι το σωστό και να συμφωνεί με τις δηλώσεις ΦΠΑ.

Β. Επιχειρήσεις που ΔΕΝ υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (Μη Υποκείμενες)

Για παράδειγμα, επιχειρήσεις υπηρεσιών εκπαίδευσης (Φροντιστήρια), Ιδιωτικά Ιατρεία, κλπ.

Οι μη υποκείμενες επιχειρήσεις με Απλογραφικά βιβλία (Β κατηγορίας) συμπληρώνουν:

 1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
 2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
 3. τα ακαθάριστα έσοδα Α’  Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο.

Οι μη υποκείμενες επιχειρήσεις με Διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγορίας) συμπληρώνουν:

 1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
 2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
 3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης. Δηλαδή, τα έξοδα συμπληρώνονται χωρίς μισθοδοσία και ενοίκια.

Τέλος, εάν στην προσωποποιημένη πληροφόρηση της υπηρεσίας TaxisNet δεν έχει δηλωθεί μέχρι σήμερα ο επαγγελματικός λογαριασμός IBAN της επιχείρησης, πρέπει να δηλωθεί και το σύστημα θα φροντίσει για να επαληθευτεί από την αντίστοιχη τράπεζα.

Μηνιαία Ενημέρωση

Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.

Προσοχή!

Το ποσό αυτό των πωλήσεων, που συμπληρώνεται από την επιχείρηση, επαληθεύεται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές περιόδους, όταν αυτές υποβληθούν. Δηλαδή, για τον μήνα Απρίλιο μέχρι τις 10 Μαΐου, για τον μήνα Μάιο μέχρι της 10 Ιουνίου και το ίδιο μέχρι της 10 Ιανουαρίου 2021 για τον Δεκέμβριο του 2020.

Το ότι μία επιχείρηση υποβάλλει αίτηση ενδιαφέροντος, δεν σημαίνει ότι θα εγκριθεί. Αυτό θα προκύψει από έλεγχο που θα γίνει από το σύστημα του Taxis, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων.

Η διαδικασία για τον έλεγχο και τη λήψη της επιστρεπτέας προκαταβολής θα προκύψει από νέες οδηγίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνολικό πλαίσιο των μέτρων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η επιστρεπτέα προκαταβολή, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52009XC0407%2801%29.

 

 

Share