Δυνατότητες και Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων (ΜΕΡΟΣ 3ο)

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Πέρα από τα μέτρα, που σας έχουμε ενημερώσει αναλυτικά το προηγούμενο διάστημα, υπάρχουν μία σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, που έχουν ψηφιστεί και δίνουν νέες δυνατότητες ή ορίζουν νέες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις.

Δωρεές προς το Δημόσιο 

Δωρεές προς το Δημόσιο και ΦΠΑ

Απαλλάσσεται (υπό προϋποθέσεις) από τον ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος με τη σειρά του χρησιμοποιεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020), προκειμένου η επιχείρηση να έχει την απαλλαγή στον ΦΠΑ αναφορικά με τη δωρεά νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, στο πλαίσιο καταπολέμησης του κορωνοϊού, δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά αρκεί κοινοποίηση της αποδοχής της.

Για να υπάρχει απαλλαγή από τον ΦΠΑ, θα πρέπει το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από τον προμηθευτή προς τον δωρητή να ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς, ενώ ο προμηθευτής συνεχίζει να έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις.

Σύμφωνα με το έκτο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 84/13-04-2020), η απαλλαγή από τον ΦΠΑ ισχύει και για τις δωρεές των οποίων η αποδοχή, από τον Υπουργό Υγείας, διενεργήθηκε πριν από τις 30/03/2020, σε σχέση πάντα με τις παραδώσεις από υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή, ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως.

Πρόκειται για την απαλλαγή από ΦΠΑ στο τιμολόγιο που εκδίδει ο προμηθευτής του δωρητή, με μία απλοποιημένη διαδικασία, όπου η δωρεά εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και η αποδοχή της κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο υποκείμενος στον φόρο προμηθευτής έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις.

Δωρεές προς το Δημόσιο και φορολογία εισοδήματος  

Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν, υπό την προϋπόθεση, όμως, η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, εκτός εάν η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.

Δωρεές προς το Δημόσιο – Φορολογία Δωρεών

Οι δωρεές προς το Δημόσιο απαλλάσσονται από φόρο δωρεάς.

Δωρεές προς δήμους, κοινότητες, μη κερδοσκοπικά πρόσωπα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς σκοπούς, υπόκεινται σε αυτοτελή φόρο 0,5%, εφόσον υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο των 1.000 ευρώ.

Προσοχή! Δωρεές προς νομικά πρόσωπα, που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες απαλλαγών, μπορεί να υπόκεινται σε φόρο δωρεάς έως 40%.

Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ.

Η διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 13 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13/04/2020.

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά σε είδος και σε χρήμα, που μπορεί να αξιοποιηθεί στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ., που διαβιβάζεται με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στον Υπουργό Υγείας προς έγκριση, κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών και καταχωρείται στα βιβλία του Ε.Ο.Δ.Υ., όπου αναφέρονται συγκεκριμένα το είδος και το ποσό της δωρεάς.

Σε περίπτωση δωρεών σε είδος, τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός παραλαμβάνονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. με μέριμνα των οργάνων εκπροσώπησής του, με σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των δωριζομένων, το οποίο κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. υποχρεούται όπως αποστείλει αναλυτική αναφορά εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών στον Υπουργό Υγείας για τον τρόπο αξιοποίησης τόσο των δωρεών σε είδος όσο και των χρηματικών δωρεών, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση και λογοδοσία.

2. Δωρεές σε είδος που μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και εμπίπτουν στη διαδικασία αποδοχής της παρ. 1, είναι ενδεικτικά δωρεές με αντικείμενο: μέσα ατομικής προστασίας, στολές προστασίας, μεταφορικά μέσα και οχήματα, πάγιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης, καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

3. Η διαδικασία αποδοχής χρηματικών δωρεών, καθώς και δωρεών σε είδος, εφαρμόζεται και καταλαμβάνει και δωρεές που προσεφέρθησαν στον Ε.Ο.Δ.Υ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 42/25-02-2020), προς τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών ιχνηλάτησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19.

Για την έγκριση των δωρεών, μαζί με τη δήλωση αποδοχής του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ. που διαβιβάζεται προς τον Υπουργό Υγείας προς έγκριση και κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών, αποστέλλεται και αναλυτική κατάσταση με αναφορά των δωριζόμενων αντικειμένων και χρηματικών ποσών των δωρητών τους, φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των ημερομηνιών διενέργειας των δωρεών εκ μέρους τους. Οι υποχρεώσεις λογοδοσίας του Ε.Ο.Δ.Υ. προς τον Υπουργό Υγείας εφαρμόζονται και ως προς τις δωρεές αυτές.

4. Για τις δωρεές, των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν, εφαρμόζεται η περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ, Α’ 248).

Περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000:

ιστ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει με φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014 (Α’ 143), ή με Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, εφόσον: (α) η σύμβαση δωρεάς κυρώνεται με νόμο ή εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και (β) το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς. Ο υποκείμενος στον φόρο προμηθευτής έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη σχετική απαλλακτική διάταξη, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δωρεάς και τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και την ημερομηνία έγκρισής της.

Share