Ειδική αποζημίωση εργαζομένων για την τηλεργασία

Ειδική αποζημίωση εργαζομένων για την τηλεργασία

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Το Υπουργείο Εργασίας -με την πρόσφατη απόφαση με αριθμό 98490/2.12.2021- καθόρισε το ελάχιστο κόστος των εξόδων, που υπόκεινται όσοι εργαζόμενοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία.
Μηνιαίο Κόστος

Το ελάχιστο ποσό ορίζεται σε μηνιαία βάση ως εξής, κατά περίπτωση:

α) Ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το
ποσό των δεκατριών (13) ευρώ.

β) Ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των δέκα (10) ευρώ.

γ) Ως ελάχιστο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των πέντε (5)
ευρώ
.

Το ποσό του κόστους επικοινωνιών δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που ο εργοδότης καλύπτει το σχετικό κόστος απευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Το ποσό του κόστους συντήρησης του εξοπλισμού δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται με εξοπλισμό που παρέχει ο εργοδότης.

Σε περίπτωση που η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα, λόγω παροχής της εργασίας στον χώρο του εργοδότη, άδειας, απεργίας κ.λπ., καταβάλλεται το ένα εικοστό δεύτερο (1/22) των δαπανών, που ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας.

Επισημάνσεις:

Η καταβολή της αποζημίωσης για την τηλεργασία γίνεται στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζόμενου, με χωριστή κατάθεση σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές, και αιτιολογία: «καταβολή δαπανών τηλεργασίας».

Η αποζημίωση της τηλεργασίας δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζόμενου, καθώς αποτελεί δαπάνη. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός των σχετικών ποσών με άλλες αμοιβές του εργαζόμενου για παρεχόμενη εργασία, αφού αποτελεί αποζημίωση για δαπάνες.

Οι δαπάνες τηλεργασίας ΔΕΝ αποτελούν περιεχόμενο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας (στα οποία απεικονίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές και κρατήσεις), μια και ο ονομοθέτης την χαρακτηρίζει ειδική δαπάνη για την επιχείρηση.

Share