Ενίσχυση επιχειρήσεων – Δάνειο Επιστρεπτέας Προκαταβολής

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Με το άρθρο 3 της 5ης, κατά σειρά, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 0 της 30/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020), σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής 

Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην, C(2020) 1863/19.3.2020, Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Πρακτικά, πρόκειται για ένα είδος Δανεισμού, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, που παράλληλα θα είναι μία βεβαιωμένη στην εφορία οφειλή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής των δόσεων (επιστροφής) της ενίσχυσης σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών, μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους. Συζητείται ένα ποσοστό να μην επιστρέφεται, εάν ο λήπτης δείξει την ανάλογη συνέπεια ως το τέλος.

Το μέτρο έχει σκοπό να βοηθήσει στα ειδικά ζητήματα προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ, που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία, προφανώς, επιδεινώνονται αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν την κατάλληλη υποστήριξη από τις τράπεζες.

Η Ενίσχυση (δάνειο) θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις χωρίς να γνωρίζουν τα κριτήρια «επιλεξιμότητας», τα οποία θα είναι «εξατομικευμένα» για την κάθε επιχείρηση. Θα ανακοινωθούν, αφού κλείσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, τα οποία θα προκύψουν ακριβώς στη βάση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος τυποποιημένων κριτηρίων. Στα κριτήρια θα περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που έχει η ΑΑΔΕ από τις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, από τα στοιχεία του μητρώου (ΚΑΔ, νομική μορφή, κλπ), τον αριθμό προσωπικού, καθώς και τη συνέπεια στην πληρωμή υποχρεώσεων (ληξιπρόθεσμα).

Η επιλογή θα γίνει μέσα από ένα τυποποιημένο, αυτοματοποιημένο μηχανισμό που δημιουργεί το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο με την ΑΑΔΕ, με βάση φορολογικά δεδομένα και άλλους οικονομικούς δείκτες, όπως περιγράψαμε. Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται, επίσης, τυποποιημένα με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Θα αφορά, κατά κύριο λόγο, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους, με την πρόσθετη υποχρέωση να μην μειώσουν το προσωπικό τους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε μικρότερες επιχειρήσεις, που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Άγνωστο παραμένει και το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση, το οποίο θα εξαρτηθεί και από το πλήθος των αιτήσεων. Το συνολικό ποσό που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χώρα μας μπορεί να φθάσει στο ποσό του 1δις.

Υποβολή Αιτήσεων 

Η υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις γίνεται στη νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, με επωνυμία «myBusinessSupport», η οποία αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ώρες.

Στόχος είναι οι αιτήσεις να υποβληθούν μέχρι τις 10 Απριλίου και τα χρήματα να κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τέλος Απριλίου.

Περιμένουμε την επίσημη απόφαση για περισσότερες λεπτομέρειες.

Share