Επιδότηση τόκων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η 15/04/2020 είναι η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/mis), για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19.

Σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, με αριθμό πρωτοκόλλου 27674/10.04.2020, ισχύουν τα εξής:

Ποιους τόκους αφορά

Την επιδότηση των τόκων των ενήμερων, κατά την 31/12/2019, επιχειρηματικών δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020.

Ειδικότερα:

1. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους, καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών). Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31/12/2019 (δηλαδή, να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες, με σημείο αναφοράς την 31/12/2019). Τονίζεται ότι η ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή. Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα.

2. Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν (στο σύνολό τους ή εν μέρει) χορηγηθεί, πριν από την 01/04/2020.

3. Για το χρονικό διάστημα από 01/04/2020 μέχρι και 30/06/2020, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που οφείλονται από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται, στις 19/03/2020, στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), που αναφέρονται στο Παράρτημα V της παρούσας προκήρυξης (δείτε τον πίνακα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πατώντας στην “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ” παραπάνω).

2. Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

3. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.4488/2017 (Α΄137).

4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας πρόσκλησης, στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και/ή σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της έξαρσης της νόσου COVID-19.

5. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι, η εν λόγω ενίσχυση, δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης, βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

7. Nα δεσμευτούν ότι θα απασχολούν, την 31/12/2020, τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19/03/2020. Ο έλεγχος πλήρωσης αυτής της υποχρέωσης θα γίνεται αυτόματα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID-19, δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

8. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση -σε επίπεδο «δεδομένης επιχείρησης», όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία από τη συγκεκριμένη δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης- δεν δύναται να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις, στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας για τους τόκους της ίδιας περιόδου.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και οι εξωχώριες εταιρείες (Offshore companies).

Υποχρεώσεις Ληπτών Ενίσχυσης

Ο λήπτης της ενίσχυσης έχει τις κάτωθι μακροχρόνιες υποχρεώσεις:

Οφείλει να απασχολεί, στις 31/12/2020, τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/03/2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr, με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19».

Ο δυνητικός λήπτης υποβάλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών του προς αυτό. Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται σωρευτικά:

  • Να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ», όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης.
  • Να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται Παράρτημα VI της πρόσκλησης.
  • Να οριστικοποιήσει την αίτηση, ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

 

Αιτήσεις, που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 15/04/2020 και ώρα 12.00 και έως την 30/06/2020 και ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα, με πρώτο το ψηφίο ENA (1), ήτοι την πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών αποκτούν δυνατότητα υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1, τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ., έως τη δέκατη ημέρα όπου αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0. Από την 11η ημέρα και μέχρι και τις 30/06/2020, δύνανται να υποβάλλουν το σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Καταβολές, που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/04/2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες εντός του Απριλίου 2020 και πριν την έγκριση της αίτησης, καλύπτονται από την παρούσα Υπουργική Απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της ενίσχυσης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα και τα ήδη καταβεβλημένα ποσά συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές του λήπτη στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, με ευθύνη του Ιδρύματος.

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Ορισμός Μικρομεσαίας Επιχείρησης

Επιχείρηση

Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μία οικονομική δραστηριότητα.

Κατηγορίες επιχειρήσεων – οικονομικά όρια

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μεσαία επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Συμβουλές – Προτάσεις

Την περίοδο που διανύουμε, όλες οι δράσεις που αφορούν ενισχύσεις και επιδοτήσεις ακούγονται ιδιαίτερα ελκυστικές. Ωστόσο, όλες περιλαμβάνουν σημαντικές υποχρεώσεις, με κυριότερη όλων τη δέσμευση για τη διατήρηση του προσωπικού. Με την οικονομική δραστηριότητα να είναι άγνωστο πότε θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς και το οικονομικό περιβάλλον να παρουσιάζεται αβέβαιο, εσείς θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να διατηρήσετε το προσωπικό και να αναλάβετε τη σχετική δέσμευση.

Η δράση χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους και για τον σκοπό αυτόν, η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή των προγραμμάτων τύπου ΕΣΠΑ. Εφόσον το αποφασίσετε, ξεκινήστε αμέσως, γιατί η υποβολή της αίτησης θέλει αρκετή δουλειά.

Share