ΕΡΓΑΝΗ – Νέα έντυπα για τηλεργασία, προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας και μεταφορά προσωπικού εντός Ομίλου

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Με την Απόφαση με αριθμό 13564/Δ1.4770/2020 – ΦΕΚ 1161/Β/3-4-2020, καθορίζονται νέα έντυπα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ταυτόχρονα, καθορίζεται και η ασφυκτική προθεσμία υποβολής τους μέχρι τις 10 Απριλίου 2020, για τις περιπτώσεις που αφορούν τον μήνα Μάρτιο 2020.

Έντυπα για Τηλεργασία

Κανονική Τηλεργασία (Έντυπο 4.1)

«ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 55/11.03.20)»

Ποιοι το υποβάλουν:
Οι επιχειρήσεις που καθορίζουν με απόφασή τους ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον, προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Προθεσμία:
Υποχρεούνται να το υποβάλουν μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου της τηλεργασίας.

Δηλαδή, όσοι εργοδότες ζήτησαν από το προσωπικό τους την εφαρμογή του μέτρου «Μένουμε Σπίτι» και παράλληλα ζήτησαν σε όσες εργασίες αυτό είναι εφικτό, να εργάζονται από το σπίτι με τη μέθοδο της τηλεργασίας, υποχρεούνται το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 2020 να υποβάλουν το παραπάνω έντυπο 4.1.

Σχόλιο: Η προσωπική μας άποψη, αλλά και πολλών συνεργατών λογιστών και νομικών που συζητήσαμε το θέμα, είναι ότι πρόκειται για ένα «άχρηστο» έντυπο, που το μόνο που κάνει είναι να προσθέτει γραφειοκρατία στις επιχειρήσεις σε πολύ δύσκολες εποχές για αυτές.

Πρόσκαιρη – Έκτακτη Τηλεργασία (Έντυπο 4.2)

«ΕΝΤΥΠΟ 4.2 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΕΦ. Α.2. ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12998/232/23-3-2020 (Β’1078/28-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ»

Ποιοι το υποβάλουν:
Οι επιχειρήσεις που έχουν χρησιμοποιήσει το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας και θα ζητήσουν από τους εργαζομένους τους (κατ’ανώτατο όριο μέχρι 10% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή) να καλύψουν πρόσκαιρες έκτακτες ανάγκες με τη μέθοδο της τηλεργασίας.

Προθεσμία:
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν την πρόσκαιρη αυτή τηλεργασία πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.

Ρήτρα απασχόλησης: 
Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης της τηλεργασίας σε ποσοστό 10% των, σε αναστολή, συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας.

Δηλαδή, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης.

Έντυπο για προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (εκ περιτροπής εργασία)

Προσωπικό Ασφαλούς Λειτουργίας (Έντυπο 4.3)

«ΕΝΤΥΠΟ 4.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ»

Ποιοι το υποβάλουν:
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ και για όσο χρόνο πλήττονται, δύνανται να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, κατά το οποίο:

  • με περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
  • ανά εβδομάδα, εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

Προθεσμία:
Υποχρεούνται να το υποβάλουν μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Δηλαδή, όσοι εργοδότες ξεκίνησαν την εφαρμογή του μέτρου μέσα στον μήνα Μάρτιο του 2020, υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 2020, να υποβάλουν το παραπάνω έντυπο 4.3.

Ρήτρα απασχόλησης: 
Οι εργοδότες που κάνουν χρήση του παραπάνω μέτρου (προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας), υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας.

Δηλαδή, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης.

Ενδοομιλική Μεταφορά Προσωπικού

Έντυπο μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις του ίδιου Ομίλου (Έντυπο 4.4)

«ΕΝΤΥΠΟ 4.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ»

Ποιοι το υποβάλουν:
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ και παράλληλα ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας και για όσο χρόνο υπάγεται στους σχετικούς ΚΑΔ.

Προθεσμία:
Υποχρεούνται να το υποβάλουν μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Δηλαδή, όσοι εργοδότες ξεκίνησαν την εφαρμογή του μέτρου μέσα στον μήνα Μάρτιο του 2020, υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 2020, να υποβάλουν το παραπάνω έντυπο 4.4.

Ρήτρα απασχόλησης: 
Οι εργοδότες που κάνουν χρήση του παραπάνω μέτρου (ενδοομιλική μεταφορά προσωπικού) υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας.

Δηλαδή, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης.

Share