Η τιμολόγηση των ΦΟΔΣΑ (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1277/15.04.2019 τεύχος B’η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019
Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

 1. Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των γενικών κανόνων τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2939/2001 όπως ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 4555/2018 για τον προσδιορισμό των εισφορών και τελών που καταβάλλονται από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία από αυτόν.
 2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο σύνολο των ΦΟΔΣΑ που έχουν συσταθεί σε δήμους των περιφερειών της ηπειρωτικής χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
 3. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα νησιά που οι αρμοδιότητες του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 ασκούνται από τις υπηρεσίες των Δήμων ή από νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν ως μέλη νησιωτικούς OTA A’ βαθμού.

Άρθρο 2
Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης κανονισμού τιμολόγησης

 1. Ο κανονισμός τιμολόγησης προσδιορίζει την ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, για την πλήρη ανάκτηση του ετήσιου κόστους διαχείρισης των ΦΟΔΣΑ. Για τον καθορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης συνυπολογίζονται οι πόροι του ΦΟΔΣΑ της παρ. 7 του άρθρου 237 του ν. 4555/2018.
 2. Τα ελάχιστα περιεχόμενα του κανονισμού είναι τα εξής:
  α. Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018.
  β. Καταγραφή των ποσοτήτων αστικών και μη αποβλήτων που διαχειρίζονται οι ΦΟΔΣΑ για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού ή άλλο φορέα. Ο βαθμός ανάλυσης των στοιχείων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει τους υπολογισμούς του άρθρου 3 της παρούσας. Τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων αναφέρονται στο Παράρτημα.
  γ. Ετήσιο κόστος διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 237 του ν. 4555/2018, στο οποίο θα συνυπολογίζονται και οι πόροι των ΦΟΔΣΑ και θα αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό του κόστους των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ σε ευρώ ανά τόνο διαχειριζόμενων αποβλήτων σε ετήσια βάση.
  δ. Μεθοδολογία εκτίμησης της ετήσιας εισφοράς των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού βάσει των κανόνων τιμολόγησης της παρούσας και τα τελικά ποσά των εισφορών εκφρασμέ- να σε ευρώ.
 3. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία σε ετήσια βάση κατά τον υπολογισμό της εισφοράς.
 4. Η διαδικασία κατάρτισης του κανονισμού τιμολόγησης και η ενημέρωση των δημοτικών συμβουλίων των δήμων – μελών των ΦΟΔΣΑ γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 239 και 242 του ν. 4555/2018. Το σχέδιο του κανονισμού αποστέλλεται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα δημοτικά συμβούλια των δήμων – μελών του ΦΟΔΣΑ προς παροχή γνώμης μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή του. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, εγκρίνεται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του ΦΟΔΣΑ. Ο κανονισμός τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ, μαζί με την απόφαση καθορισμού του ετήσιου κόστους διαχείρισης και της εισφοράς ή του τέλους κάθε OTA A’ βαθμού, κοινοποιείται στα δημοτικά συμβούλια μέχρι το τέλος του μηνός Αυγούστου κάθε έτους.
 5. Αντίγραφο του εγκεκριμένου κανονισμού τιμολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά τον ίδιο χρόνο που κοινοποιείται στα δημοτικά συμβούλια σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4.
 6. Η ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 239 του ν. 4555/2018.

Άρθρο 3
Γενικοί κανόνες τιμολόγησης

 1. Για την τιμολόγηση των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού καθορίζονται διαφορετικά τιμολόγια ανά παρεχόμενη υπηρεσία.
 2. Η διαβάθμιση του κόστους ανά υπηρεσία γίνεται με εφαρμογή συντελεστών, όπως ορίζονται στον πίνακα 1, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και με σκοπό να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται δράσεις των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού στις υψηλότερες βαθμίδες της ιεράρχησης των αποβλήτων (πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλου είδους ανάκτηση) έναντι των δράσεων στη χαμηλότερη βαθμίδα της ιεράρχησης (διάθεση).
 3. Ο υπολογισμός του κόστους κάθε υπηρεσίας γίνεται βάσει μίας ενιαίας τιμής αναφοράς εκφρασμένης σε ευρώ ανά τόνο, πολλαπλασιαζόμενης με τον συντελεστή διαβάθμισης και τις ποσότητες των αποβλήτων για τις οποίες ο κάθε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού λαμβάνει την εκάστοτε υπηρεσία.
 4. Για τον υπολογισμό των συνολικών εισφορών ενός Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού καθώς και της ενιαίας τιμής αναφοράς θα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι μαθηματικοί τύποι:

ΕΟΤΑ-ν = ΕΤΑ x (100%-ΜΟΤΑ-ν) x (Π1α x Σ1α + Π1β x Σ1β + Π2 x Σ2 + Π3α x Σ3α + Π3β x Σ3β + Π3γ x Σ3γ + Π4 x Σ4) ΟTA-v
ETA = Ετήσιο Κόστος Διαχείρισης ΦΟΔΣΑ /{[(100%- ΜΟΤΑ-1) Χ (Π1α x Σ1α + Π1β x Σ1β + Π2 x Σ2 + Π3α x Σ3α + Π3β x Σ3β + Π3γ x Σ3γ + Π4 x Σ4)ΟΤΑ-1 ]+… + [(100°/O-MOTA-V) x
(Π1α x Σ1α + Πιβ x Σιβ + Π2 x Σ2 + Π3α x Σ3α + Π3β x Σ3β + Π3γ x Σ3γ + Π4 x Σ4)ΟΤΑ-ν]}

όπου:
ΕΤΑ : ενιαία τιμή αναφοράς εκφρασμένη σε ευρώ ανά τόνο
MOTΑ-ν : ποσοστό μείωσης συντελεστών του ν – Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού βάσει του Πίνακα2
Π : οι ποσότητες αποβλήτων που αφορούν στην εκάστοτε υπηρεσία
Σ : συντελεστής διαβάθμισης της εκάστοτε υπηρεσίας βάσει του Πίνακα 1
ΕΟΤΑ-ν : εισφορά του ν-Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
5. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ και οι αντίστοιχοι συντελεστές διαβάθμισης αναλύονται στον πίνακα:

Πίνακας 1 – Πίνακας τιμολόγησης υπηρεσιών ΦΟΔΣΑ για Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

Όπου εργασίες D και R σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και II του ν. 4042/2012 αντίστοιχα.
Ο συντελεστής διαβάθμισης της γραμμής 2 (Σ2) του Πίνακα τιμολόγησης υπηρεσιών ΦΟΔΣΑ για Ο.Τ.Α. Α’βαθμού (Πίνακας 1) μπορεί να ανέλθει μέχρι και την τιμή 1 μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συνόλου των Μονάδων μηχανικής, βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων (MEA) του οικείου ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ.
6.Ειδικά προνομιακά τιμολόγια δύναται να καθορίζονται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, στις εξής περιπτώσεις:
α. Για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, σε ειδικές χρήσεις όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δομές προσωρινής υποδοχής/φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και για την διαχείριση αποβλήτων από φυσικές καταστροφές.
β. Σε περιπτώσεις γεωγραφικών, πληθυσμιακών, κοινωνικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων ενός Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, όπως οι ορεινοί και οι νησιωτικοί.
γ. Ειδικά τιμολόγια μπορεί επιπλέον να καθορίζονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, για υπηρεσίες που δεν ρυθμίζονται παραπάνω ή για τον καθορισμό αντιτίμου για υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλους φορείς πλην των δήμων-μελών του ΦΟΔΣΑ. Μεταξύ των άλλων φορέων, μπορεί να είναι και δήμοι μη μέλη του ΦΟΔΣΑ ή και άλλοι ΦΟΔΣΑ.
7.Στους παραπάνω συντελεστές γίνεται ενιαία μείωση ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού στην ανακύκλωση, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 2 – Ποσοστά μείωσης συντελεστών βάσει επιδόσεων Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

Ως τελική ποσοστιαία απομείωση κάθε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμέι των περιπτώσεων α, β και γ.

Άρθρο 4
Κανόνες υπολογισμού, επαλήθευσης και υποβολής στοιχείων Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

 1. Οι ΦΟΔΣΑ τηρούν απολογιστικά στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή ευθύνη τους, για κάθε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού ή άλλο οργανισμό ή επιχείρηση στον οποίο παρέχουν υπηρεσίες.
 2. Οι ΦΟΔΣΑ καταχωρούν στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων», που αναπτύσ- σεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την περ. ιε. της παρ. 1 του άρθρου 227 του ν. 4555/2018. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του ως άνω συστήματος, τα στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή έως τις 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους.
 3. Στοιχεία για την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων καταχωρούνται, επίσης, από τους ΦΟΔΣΑ, τους Ο.Τ.Α. Α’βαθμού ή άλλους φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4389/2016 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
 4. Για την πιστοποίηση των στοιχείων που δηλώνονται για την εφαρμογή του κανονισμοί τιμολόγησης και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και την απομείωσή τους, οι ΦΟΔΣΑ θα κάνουν χρήση μεταξύ άλλων και των στοιχείων ποι δηλώνονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων.
 5. Τα ελάχιστα στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση τοι κανονισμού τιμολόγησης, δίνονται στο Παράρτημα.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για την κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών που υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Οι ποσότητες αυτές προκύπτουν μετά τη διαλογή των αποβλήτων συσκευασιών που συλλέγονται από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού αυτοτελώς ή σε συνεργασία των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού με ΦΟΔΣΑ, τους Φορείς Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) και Συλ- λογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ή και τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ποσότητες υλικών που έχουν προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση εντός της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, αλλά η διαχείριση έχει γίνει από άλλους, εκτός των παραπάνω φορέων.
 2. Ποσότητες αποβλήτων λοιπών υλικών όπως έντυπο, κλωστοϋφαντουργικά που υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση.
 3. Ποσότητες χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων που στη συνέχεια ανακυκλώνονται.
 4. Ποσότητες σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που οδηγούνται στις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (MEA).
 5. Ποσότητες σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που οδηγούνται για διάθεση σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).
 6. Ποσότητες υπολειμμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων από Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού (ΚΔΑΥ) και οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).
 7. Ποσότητες σύμμεικτων αστικών αποβλήτων ή/και χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων (ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα ή άλλα) που μεταφορτώνονται μέσω σταθμών μεταφόρτωσης.
 8. Ποσότητες μη αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε μία από τις εργασίες διαχείρισης των ΦΟΔΣΑ.
 9. Συνολικές ποσότητες αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται κάθε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού αυτοτελώς ή διαδημοτικά ή σε συνεργασία με ΦΟΔΣΑ.
 10. Συνολικές ποσότητες που διαχειρίζεται ο ΦΟΔΣΑ με διακριτή αναφορά ανά Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, άλλο οργανισμό ή επιχείρηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2019

Ο Υπουργοί

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Share