Λειτουργία δημοτικού ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Τι αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο

Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους να συμμετέχουν σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 19 και που αναφέρονατι παρακάτω.

Άρθρο  19

Συμμετοχή περισσότερων δήμων σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού

  1. Οι Δήμοι επιτρέπεται να συμμετέχουν σε υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού άλλου όμορου Δήμου ή Δήμου εντός της ίδιας περιφέρειας, κατά παρέκκλιση του περιορισμού της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010. Για τη συμμετοχή του Δήμου στις επιχειρήσεις αυτές απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από οικονομικοτεχνική μελέτη που περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει ο Δήμος, βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τις εισφορές των άλλων Δήμων, θα καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης, που θα προκύπτει από το άθροισμα του κεφαλαίου της υφιστάμενης επιχείρησης και των συμμετοχών των άλλων Δήμων σε αυτό. Η συμμετοχή στην επιχείρηση, βάσει των ανωτέρω αποφάσεων, πρέπει να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου στον οποίο ανήκει η υφιστάμενη επιχείρηση, ενώ με την ίδια απόφαση τροποποιούνται και τα στοιχεία της επιχείρησης. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Συντονιστή ή τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  2. Η συμμετοχή νέου Δήμου στην εταιρεία ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν επάγεται μεταβολή της επωνυμίας, της έδρας, του σκοπού και της διάρκειας της υφιστάμενης επιχείρησης. Τα ανωτέρω μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης.
  3. Η υφιστάμενη εταιρεία ειδικού σκοπού, μετά την είσοδο νέου Δήμου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δύναται να επιχορηγείται από όλους του συμμετέχοντες Δήμους, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους. Το ποσό της επιχορήγησης θα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για κάθε ημερολογιακό έτος, με την έγκριση του προϋπολογισμού και θα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρ. 4 του π.δ. 25/1988 (Α’ 10).
  4. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια της συμμετοχής των νεοεισερχόμενων Δήμων ορίζεται σε επτά (7) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, κάθε συμμετέχων Δήμος δύναται να αποχωρήσει από την επιχείρηση, μεταβιβάζοντας το ποσοστό της συμμετοχής του στους λοιπούς συμμετέχοντες στην επιχείρηση Δήμους ή σε άλλον Δήμο, υπό τις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος. Σε περίπτωση αποχώρησης Ο.Τ.Α. προ της συμπληρώσεως επτά (7) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης της πρώτης παραγράφου ή αποβολής του λόγω μη πληρωμής των επιχορηγήσεων της τρίτης παραγράφου, το μερίδιο συμμετοχής του θα προσαυξάνει τα μερίδια των υπόλοιπων Δήμων κατά το ποσοστά συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.
  5. Το ανώτατο όργανο της επιχείρησης είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες Δήμοι, υπό την προϋπόθεση της εκ μέρους τους καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, θα συμμετέχουν ανάλογα με το ποσοστό τους στο συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης, εκπροσωπούμενοι από αντιπρόσωπο που θα ορίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την επιχείρηση, πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της. Τα μέλη του επιλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ δημάρχων, αντιδημάρχων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, ή και τρίτων προσώπων που διαμένουν μόνιμα σε έναν από τους δήμους που συμμετέχουν και έχουν διοικητική ή εργασιακή εμπειρία σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Δεν είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δήμος με δικό του εκπρόσωπο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, καθώς και εκπρόσωπος της οικείας Ένωσης Συντακτών. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Δήμο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του.
  7. Η ευθύνη του οικείου Ο.Τ.Α., που συνιστά ή συμμετέχει στην ως άνω επιχείρηση, περιορίζεται στη συμμετοχή του στο κεφάλαιο της επιχείρησης.
  8. Το προσωπικό της υφιστάμενης επιχείρησης διατηρείται. Η απασχόληση και άλλων προσώπων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ισχύουσα νομοθεσία για όλες τις κατηγορίες απασχολουμένων.

 

Share