Λύση επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και δημοτικών νομικών προσώπων. Τι αλλαγές προβλέπονται.

Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών  τροποποιείται το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 και προβλέπονται ρυθμίσεις οικονομικής και οργανωτικής φύσης που αφορούν στη λύση των δημοτικών επιχειρήσεων. Παρατίθενατι παρακάτω αναλυτικά οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονατιο στο νομοσχέδιο.

Άρθρο 17

Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού

  1. Οι   παρ. 7, 7α, 7β, 8 και 9, του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει,  αντικαθίστανται  ως εξής:

«7. Η ζημία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α.  μεταφέρεται στον ισολογισμό έναρξης της νέας επιχείρησης. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωμα μεταφοράς από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα στα επόμενα έτη, με βάση τις διατάξεις της  παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., μεταφέρεται για συμψηφισμό, με βάση τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου.

  1. Από 1.1.2011 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) διέπεται σχετικά με την εν γένει λειτουργία της από τις σχετικές διατάξεις του ν. 1069/1980 (Α΄191). Οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 890/1979 (Α΄80) καταργούνται. Η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου λήγει με την εγκατάσταση του νέου, το οποίο ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191).

β. Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του  π.δ. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

γ. Οι ρυθμίσεις του εδαφίου β’ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:

γα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

γβ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών  στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου,

εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 30.09.2017. Το ύψος των οφειλών  που  μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας  προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του».

  1. α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ή ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 30.09.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος  του ν. 3852/2010.

β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου  που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

  1. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Περιφερειών και εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες αυτές με ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, οι οποίες ασκούν επιχειρηματική – οικονομική δραστηριότητα και είτε δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και της παρ. 2 του άρθρου 10   του ν. 4071/2012 (Α΄85), είτε συντρέχουν σε αυτές οι προϋποθέσεις της  παρ. 9 του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 και δεν έχουν λυθεί μέχρι σήμερα, μπορούν να λύονται και να τίθενται υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τους εδώ αναφερόμενους όρους. Η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου και της λύσεως των εταιρειών αυτών γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από  την έναρξη ισχύος του παρόντος. Περίληψη της απόφασης αυτής, μετά την έγκρισή της, δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την λήψη της απόφασης λύσης, το προσωπικό που υπηρετούσε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου μπορεί μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη του μεταφερόμενου προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται εκκαθαριστής και καθορίζονται η διαδικασία, οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, η αμοιβή του εκκαθαριστή και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διενέργεια της εκκαθάρισης. Ρυθμίζεται, επίσης, ο τρόπος άσκησης των ασκούμενων δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις που λύονται. Τα πάσης φύσεως δικαιώματα εμπράγματα, ενοχικά, παραχωρήσεις και μισθώσεις  επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις των επιχειρήσεων αυτών περιέρχονται αυτοδικαίως από  την έναρξη ισχύος της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στην οικεία Περιφέρεια, η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τις άνω επιχειρήσεις, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες των επιχειρήσεων συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την οικεία Περιφέρεια.  Οι πάσης φύσεως εκκρεμότητες, υποχρεώσεις και οφειλές των επιχειρήσεων αυτών, περιλαμβανομένων των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και των δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού τους, μπορούν να αναλαμβάνονται από την οικεία Περιφέρεια, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των επιχειρήσεων της παραγράφου αυτής στην οικεία Περιφέρεια γίνεται ατελώς η μεταγραφή της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που έχει δημοσιευτεί.

4.    Στις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, οι οποίες έχουν λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, το προσωπικό τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο απασχολείτο πραγματικά κατά την ημερομηνία λήψεως της απόφασης λύσης και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο ανθρωπίνου δυναμικού ελληνικού δημοσίου, μπορεί να μεταφέρεται στον οικείο Ο.Τ.Α. που είχε συστήσει τις επιχειρήσεις αυτές. Για τη μεταφορά απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email