Οδηγίες για τη δυνατότητα σύστασης οργανικών θέσεων για την παροχή υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι» σε Δήµους που δεν υλοποιούν το πρόγραµµα

Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», που υλοποιείται µε επιτυχία επί σειρά ετών σε ΟΤΑ α’ βαθµού όλης της χώρας, αποτελεί σηµαντικό µέσο κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωµένων, ΑΜΕΑ και λοιπών ευπαθών οµάδων πολιτών, καλύπτοντας διαχρονικά βασικές ανάγκες διαβίωσης του συνεχώς αυξανόμενου αριθµού ωφελούµενων, µε το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό του.

Όπως αναδείχθηκε, άλλωστε, και κατά την τρέχουσα περίοδο αντιµετώπισης της κρίσης του κορωνοïού, η ύπαρξη οργανωµένης δοµής «Βοήθεια στο Σπίτι» στους Δήµους µπορεί, άµεσα και αποτελεσµατικά, να συµβάλλει στην προσφορά ποικίλων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδίως τους ασθενέστερους.

Οι Δήµοι που δεν υλοποιούν το πρόγραµµα, προς το παρόν, έχουν τη δυνατότητα να τροποιήσουν τους οικείους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας και να συστήσουν τις αναγκαίες θέσεις εξειδικευµένου προσωπικού, σύµφωνα µε τις πάγιες διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), προκειµένου να συµπεριλάβουν στις κοινωνικές υπηρεσίες τους την κατ’ οίκον φροντίδα.

Αναλυτικά, οι Οδηγίες για τη δυνατότητα σύστασης οργανικών θέσεων για την παροχή υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

 

 

Share