Παράταση, έως και την 30η Νοεμβρίου 2020, η υποβολή του Ετήσιου πίνακα προσωπικού

ΕΡΓΑΝΗ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 4708/23.10.2020) η υπ’ Αριθμ. 43378/Δ1. 12994 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται για το έτος 2020, η προθεσμία της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, έως και την 30η Νοεμβρίου 2020.

Share