Προθεσμίες καταβολής/πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Mε μία σειρά αποφάσεων, που δημοσιεύθηκαν έως την Κυριακή 29/03, ορίσθηκαν ποιες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι και για ποιες υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να αναστείλουν την καταβολή/πληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων.

Οφειλές από φορολογικές υποχρεώσεις και από υποχρεώσεις Φ.Π.Α.

Οφειλές που παρατείνονται

 • Βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. φορολογικών υποχρεώσεων, με ημερομηνία λήξης από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020.
 • Δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, με ημερομηνία λήξης από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020.
 • Βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ., από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020.

Παράταση καταβολής έως και την 31/08/2020

Η παράταση δίνεται χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Δικαιούχοι:

 • Επιχειρήσεις με ΚΑΔ που πλήττονται ή έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής.
 • Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που πλήττονται.
 • Φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενοι μισθωτοί των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής είτε λόγω του ότι η επιχείρηση ανήκει σε κλάδο που πλήττεται.

Παράδειγμα:

Α. Επιχείρηση εκπαίδευσης, που έκλεισε με διοικητική απόφαση στις 11/03/2020, δικαιούται όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις της, που λήγουν στο τέλος του μήνα Μαρτίου, να τις πληρώσει το αργότερο μέχρι την 31/08/2020.

Β. Επιχείρηση με Κ.Α.Δ. σε κλάδο που πλήττεται και είτε συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά είτε ανέστειλε μέρος ή το σύνολο της λειτουργίας της μετά τις 20/03/2020, δικαιούται όλες τις υποχρεώσεις της από φόρους και Φ.Π.Α., που λήγουν στο τέλος του μήνα Μαρτίου, να τις καταβάλει το αργότερο μέχρι την 31/08/2020.

Σημείωση: Παρέχεται το δικαίωμα της παράτασης της υποχρέωσης. Δηλαδή τα χρήματα θα πληρωθούν, απλά μπορούν να πληρωθούν αργότερα.

Προϋποθέσεις:

 • Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες ισχύει η απαγόρευση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας (απολύσεων).
 • Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες ισχύει η υποχρέωση διατήρησης των ίδιων θέσεων εργασίας και μετά το τέλος της αναστολής εργασιών.

Οφειλές που αναστέλλονται

 • Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. κατά την 11/03/2020.
 • Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες κατά τις 11/03/2020 οφειλές, από δηλώσεις Φ.Π.Α., με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές).

Αναστολή υποχρέωσης έως και την 31/08/2020

Η αναστολή δίνεται χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Δικαιούχοι:

 • Επιχειρήσεις με ΚΑΔ που πλήττονται ή έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής.
 • Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.
 • Φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενοι μισθωτοί των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής είτε λόγω του ότι η επιχείρηση ανήκει σε κλάδο που πλήττεται.

Προϋποθέσεις:

 • Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες ισχύει η απαγόρευση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας (απολύσεων).
 • Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες ισχύει η υποχρέωση διατήρησης των ίδιων θέσεων εργασίας και μετά το τέλος της αναστολής εργασιών.

Σχετική νομοθεσία:

Αριθμός Α 1061/2020 (ΦΕΚ Β’ 1043/26-03-2020)

Α 1053/20-03-2020 (ΦΕΚ Β’ 949/21-03-2020)

Α.1054/ 20-03-2020 (ΦΕΚ: Β’ 950/21.03.2020)

Α.12998/232 (ΦΕΚ Β 28-03-2020)

Οφειλές από ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Οφειλές που παρατείνονται

 • Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020.
 • Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020.
 • Δόσεις ενεργών ρυθμίσεων εργοδοτών, που λήγουν στις 31/03/2020. Όλες οι υπόλοιπες δόσεις των ενεργών ρυθμίσεων, που ακολουθούν αυτές που παρατείνονται, παρατείνονται και αυτές κατά 3 μήνες η κάθε μία (από την ημερομηνία λήξης της).

Παράταση καταβολής:

έως και την 30/09/2020 (οι απαιτητές έως την 31/03/2020)

έως και την 31/10/2020 (οι απαιτητές έως την 30/04/2020)

Η παράταση δίνεται χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Δικαιούχοι :

 • Επιχειρήσεις ή εργοδότες με ΚΑΔ που πλήττονται ή έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής και απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.
 • Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, για τους οποίους έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας, δικαιούνται την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των πάσης φύσεως δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες

Παράδειγμα:

Α. Επιχείρηση εποχικό ξενοδοχείο, που έκλεισε με διοικητική απόφαση στις 15//03/2020, έχει τη δυνατότητα τις οφειλές στον ΕΦΚΑ του μηνός Φεβρουαρίου, που πρέπει να καταβάλει το αργότερο μέχρι την 31/03/2020, να τις καταβάλει το αργότερο μέχρι την 30/09/2020.

Β. Επιχείρηση με Κ.Α.Δ. σε κλάδο που πλήττεται και είτε συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά είτε ανέστειλε μέρος ή το σύνολο της λειτουργίας της μετά τις 20/03/2020, δικαιούται τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, για τον μήνα Φεβρουάριο που λήγουν στις 31/03/2020, να τις πληρώσει το αργότερο μέχρι την 30/09/2020.

Προϋποθέσεις:

 • Απαγόρευση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας (απολύσεων).
 • Υποχρέωση διατήρησης των ίδιων θέσεων εργασίας και μετά το τέλος της αναστολής εργασιών.

Σημείωση: Παρέχεται το δικαίωμα της παράτασης της υποχρέωσης. Δηλαδή τα χρήματα θα πληρωθούν, απλά μπορούν να πληρωθούν αργότερα. Συζητείτε το μέτρο της παροχής έκπτωσης στο σημαντικό ποσοστό του 25%, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε επίσημη απόφαση.

Σχετική νομοθεσία:

Αριθμός Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 (ΦΕΚ Β 1044/26-3-2020)

Α.12998/232 (ΦΕΚ Β 28-03-2020)

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Οι επιχειρήσεις, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, για να έχουν δικαίωμα αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλουν στο σύστημα «Εργάνη» την «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών». Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλλουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, εάν δεν υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, υπάγονται κανονικά στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Παροχή Έκπτωσης 25%

Από τον τύπο έχει γίνει γνωστό ότι συζητείτε το μέτρο της παροχής έκπτωσης στο σημαντικό ποσοστό του 25%, αλλά μέχρι σήμερα ΔΕΝ υπάρχει επίσημη απόφαση. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για θέσπιση με την επόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/05/2020. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, που ακόμη δεν έχουν πάρει τη μορφή επίσημων αποφάσεων, την έκπτωση 25% δικαιούνται:

 • Οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έκλεισαν με διοικητική απόφαση ή είναι ανοικτές και περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ κλάδων που πλήττονται και δεν θα κάνουν χρήση της αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τέσσερις μήνες, αλλά θα τις εξοφλήσουν εμπρόθεσμα.
 • Η αναστολή πληρωμών φόρων αφορά τις υποχρεώσεις που λήγουν από 20 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου.
 • Οι εργαζόμενοι, σε εταιρείες που έκλεισαν με διοικητική απόφαση, που θα πληρώσουν εμπρόθεσμα φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που λήγουν Μάρτιο και Απρίλιο.

Από την έκπτωση του 25% εξαιρείται η εμπρόθεσμη πληρωμή του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ, όσοι επιθυμείτε, να περιμένετε για την καταχώρηση των εντολών πληρωμής μέχρι το πρωί της 31/03/2020.

Share