Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, συστήνεται Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο το διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού καθώς και της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης, και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

 1. Κωνσταντίνο-Νικόλαο Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τη Μαρία Μαυραγάνη, Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Μαρία Μαυραγάνη, Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από τη Μαρία Μωυσίδου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενο από ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 26 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4801 57805 57806 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4801/26.10.2018 τον Νικόλαο Χατζηεργάτη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Μαρία Μωϋσίδου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από τον Θωμά Δουληγέρη, προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της ιδίας Διεύθυνσης.
 5. Ρεγγίνα Βασιλάτου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από την Σταματίνα Ντιντιούμη, προϊσταμένη του Τμήματος Νομικών Προσώπων της ιδίας Διεύθυνσης.
 6. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από την Άννα Παπαδάτου προϊσταμένη του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού της ιδίας Διεύθυνσης.
 7. Νικόλαο Χατζηεργάτη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενο από τον Κωνσταντίνο Ζαφειρίου, προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού της ιδίας Διεύθυνσης.
 8. Μαρία Νίκου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από τον Φώτη Κουτσιανά, προϊστάμενο του Τμήματος Επιχορηγήσεων της ιδίας Διεύθυνσης.
 9. Ιωάννη Μουράτογλου, Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε.Δ.Ε και Δημοτικό Σύμβουλο Έδεσσας ως εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., αναπληρούμενο από τον Μιλτιάδη Καρπέτα, Δήμαρχο Μεταμόρφωσης.
 10. Μιχαήλ Αγγελόπουλο, μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχο Σάμου ως εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., αναπληρούμενο από τον Ιωάννη Τσιάμη, μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε. και Δημοτικό Σύμβουλο Ορχομενού.
 11. Κωνσταντίνο Αγοραστό, Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ως εκπρόσωπο της ΕΝ.Π.Ε. αναπληρούμενο από τον Χρήστο Μιχαλάκη, μέλος της Ε.Ε. της ΕΝ.Π.Ε και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων.
 12. Θεόδωρο Γαλιατσάτο, μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ως εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αναπληρούμενο από τον Νικόλαο Στουπή, μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται  με το ΦΕΚ, η Δέσποινα Νάσαινα, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α’ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από τον Αλέξανδρο Τζουμαϊλή, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β’ της ιδίας Διεύθυνσης.

Έργο της Επιτροπής είναι να διατυπώνει γνώμη για κάθε σχέδιο νόμου που αποστέλλεται σε αυτή και το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με την απονομή αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή με τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης, καθώς και για κάθε τροπολογία, η οποία αποστέλλεται σε αυτή και περιλαμβάνει αντίστοιχες διατάξεις, ή για κάθε κανονιστική πράξη αντίστοιχου περιεχομένου που προωθεί η διοίκηση, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον αρμόδιο Υπουργό.
Στο ΦΕΚ καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης της Επιτροπής, η διεξαγωγή των συνεδριάσεων και ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

Share