Συμμετοχή στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου, μέσω τηλεκπαίδευσης

Συμμετοχή στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου

O Δήμος Ηρακλείου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του ΚΔΒΜ του Δήμου Ηρακλείου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο ΚΔΒΜ του Δήμου Ηρακλείου θα δημιουργηθούν τμήματα σύμφωνα με τον πίνακα, που ακολουθεί:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας25x
Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση12x
Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (Α2-Β1)25x
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός12x
Αθλητισμός και διατροφή25x

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής ΑΙΤΗΣΗΣ και αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου και αποστολή τους στο e mail: kdvm@heraklion.gr -σκαναρισμένα (οπωσδήποτε να έχουν συμπληρώσει ευκρινώς το email).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου: 

Τηλ.: 2813409423, 203 | Email: kdvm@heraklion.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email